• ประวัติโรงเรียน
 •     โรงเรียนวัดชัยศรี ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๘๕ เดิมชื่อว่า“โรงเรียนวัดแดงโอน” ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดอยู่ในเขตตำบลเขาทราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนายเกลิ่น  คงเจริญ

  เป็นครูใหญ่ นายสังเวียน  พิมพ์มณี  เป็นครูน้อย    พ.ศ.๒๔๙๖ กรรมการศึกษา ได้ก่อสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่ที่วัดหนองชัยศรี(บ้านหนองอีตู้) แต่เป็นอาคารเรียนชั่วคราว ต่อมานายเกษม  จันทร์ประเทศ และคณะกรรมการได้จัดหาพื้นมาปูจนสำเร็จเป็นอาคารเรียน เมื่อมีการถมดิน ปรับพื้นจึงได้ย้ายโรงเรียนไป                    ทำการเรียนการสอนที่โรงเรียนหลังใหม่ เมื่อวันที่ ๑o มิถุนายน๒๕o๘  พ.ศ.๒๕๑๘ ได้รับงบประมาณ ๓๑,๓oo บาท สร้างบ้านพักครูแบบองค์การ ๑ หลัง  พ.ศ.๒๕๒๑ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพิ่มอีก ๑ ชั้น  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ ป ๑ ข ใต้ถุนสูง จำนวน ๔ ห้องเรียน  ราคา ๔oo,ooo บาท  โดยโรงเรียนได้จัดหาที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างและได้รับการบริจาคที่ดินจากนางสาวทองสนธ์  ทองปรุง จำนวน ๒ ไร่ และคณะครูได้จัดซื้อเพิ่มอีก ๒ งาน รวมเป็นที่ดิน ๒ ไร่ ๒ งาน  เมื่อปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศ ได้ย้ายสถานที่เรียนมาเรียนในสถานที่ปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๒๒ เปิดใช้อาคารเรียนเมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๒๒

              ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้รับงบประมาณสร้างส้วม แบบ ๔o๑ จำนวน ๔ ที่นั่ง งบประมาณ ๘,ooo บาท

              ปี พ.ศ.๒๕๒๖ ได้รับงบประมาณสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช ๒o๒ / ๒๖ ขนาด

  ๑o X๑๒ เมตร ๑ หลัง งบประมาณ ๒๒๑,ooo บาท

              ปี  พ.ศ.๒๕๒๘ ได้รับงบประมาณ ๓๓,ooo บาท สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ ๓๓ จำนวน ๑ ชุด ๓ ถัง

              ปี พ.ศ.๒๕๓๕ ได้รับงบประมาณ ๗๗,ooo บาท สร้างส้วมแบบ สปช ๖o๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้รับงบประมาณจัดสร้างห้องสมุดโรงเรียนจากสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กระทรวงคมนาคม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ ๑ พิจิตร จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และมีผู้บริจาคได้ร่วมกันระดมทุนเพิ่มเติม  โดยทำการเปิดวันเสาร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครู กองทุนหมู่บ้าน ชุมชน ชมรมวิ่งทับคล้อ ๔๘ ได้ร่วมกันบริจาคเงินก่อสร้างส้วมแบบสร้างเอง จำนวน ๑ หลัง ๔ ที่ สิ้นค่าก่อสร้าง ๗๕,๗๙๒ บาท

              ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง จำนวน   ๒  หลัง  งบประมาณหลังละ ๓๔๘,๑๐๐ บาท  (หลังที่  ๑ เริ่มก่อสร้างวันที่  ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  หลังที่ ๒  เริ่มก่อสร้างวันที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๘)  ทางโรงเรียนจึงได้ทำเรื่องขอรื้ออาคารสร้างอาคารเรียน แบบ                ป ๑ ข ใต้ถุนสูง จำนวน ๔ ห้องเรียน

                  ปี พ.ศ.  ๒๕๕๘  ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดสรรงบประมาณค่าก่อสร้างอาคาร  สพฐ. ๔  (ส้วม  ๔ ที่นั่ง)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:32:28 น.

โรงเรียนวัดชัยศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-642192 อีเมล์: watchaisri2562@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุชานันท์ ภู่เจริญ โทรศัพท์: 0894609364 อีเมล์: wree2725@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]