• พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย  มีจิตสาธารณะ

  2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

  1. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

  ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง

  อย่างต่อเนื่อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:32:28 น.

โรงเรียนวัดชัยศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-642192 อีเมล์: watchaisri66020125@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: สุชานันท์ ภู่เจริญ โทรศัพท์: 0894609364 อีเมล์: wree2725@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]