โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •  

  โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ เปิดทำการสอนแรกเริ่ม เมื่อ  12  มิถุนายน  2494นายคำรณ  สังขกรณ์  นายอำเภอตะพานหินเป็นประธาน นายไสว  บัวชุมสุข  ศึกษาธิการอำเภอตะพานหิน เป็นรองประธานในการเปิดโรงเรียน  พร้อมด้วยคณะผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนนี้อยู่ในความอุปการะของนายไม้  ด้วงหิรัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลหนองพยอมในสมัยนั้น  และเป็นผู้ริเริ่มให้มีการจัดตั้งโรงเรียนเป็นครั้งแรก โดยอาศัย ศาลาวัดแบบชั่วคราว ยกพื้นสูง 1 ศอก หลังคามุงแฝก โรงเรียนเปิดทำการสอนครั้งแรกมีนักเรียนชายหญิงทั้งสิ้น 68 คน มีครู 1 คนคือนายบุญมี  หน่อแก้ว รักษาการแทนครูใหญ่ เปิดทำการสอนเพียง 2ชั้นคือ ป.1 และป.2

                  6  สิงหาคม  2494 นายยรรยง  คำจันทร์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และต่อมาในปีพ.ศ.2495   โรงเรียนได้ขออนุญาต เปิดสอนชั้นป.3 และป.4 ครบเต็มหลักสูตรสมัยนั้น

                  10  พฤษภาคม  2498  ได้สร้างได้สร้างอาคารเรียนเป็นแบบศาลาวัดแบบถาวร  โดยความร่วมมือจากประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน

                  14  สิงหาคม  2515  นายยรรยงค์   คำจันทร์  ครูใหญ่ ย้ายไปเป็นครูผู้สอนที่โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย  อำเภอตะพานหิน  และมอบหมายให้ นายทุเรียน  ศรีอำนวย รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                  1  กุมภาพันธ์   2518  นายทุเรียน  ศรีอำนวย ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่อย่างเป็นทางการ

                  20  พฤษภาคม  2518  นายทุเรียนได้เชิญนายธวัชชัย  สมสมาน  นายอำเภอตะพานหิน  มาประชุมราษฎร เพื่อหาทุนในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 25,000บาท 

  1.  พฤษภาคม 2518ได้รับเงินงบประมาณจากทางการเป็นเงิน200,000บาท นายถัด

  นางทองม้วน  ด้วงหิรัญ  ได้มอบที่ดิน 6 ไร่เศษ เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1ข.  ใต้ถุนสูง 4ห้อง

                     ปีการศึกษา  2521  ได้ขออนุญาตเปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จนถึงปัจจุบัน

   ปี พ.ศ. 2536 นายทุเรียน  ศรีอำนวย  ครูใหญ่เกษียณอายุราชการ 

  นายกรีธา  กลิ่นศรีสุขครูใหญ่โรงเรียนบ้านตะกุดไร สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางมูลนาก  ได้รับการแต่งตั้งให้มาดำรง

   

  ตำแหน่งแทน

                                        8  ตุลาคม  2547  นายกรีธา  กลิ่นศรีสุข  ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ(แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ) 

                                      นายสมยศ  บรรจง  ย้ายมาจาก โรงเรียนวัดเขาส้าน  มาดำรงตำแหน่งแทน และอยู่จนถึง 30 กันยายน 2552ได้เข้าโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด

  1 สิงหาคม2553  นายพิษณุ  แท่งทอง  ย้ายมาจากโรงเรียนแหลมรังวิทยาคม มาดำรงตำแหน่งแทน และวันที่ 9  ธันวาคม  2554 ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดพร้าว  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2

  ปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1,2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีครู 3 คน นักการภารโรง 1 คน  มีนักเรียนทั้งหมด 30   นางมะลิวัลย์  มาลี ครู ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-618294 อีเมล์: wadsattasilaad@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางปนัดดา เกษมสุข โทรศัพท์: 0879257130 อีเมล์: panadda.kra@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]