• งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานแนะแนว

   

   

 • ผลการเรียน School MIS

 •  

 • อำนาจหน้าที่
 • อำนาจหน้าที่  ภารกิจของสถานศึกษา  มีหน้าที่ในการดำเนินการจัดการศึกษาดังนี้ 

    1.  จัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (4-5  ปี) เพื่อให้เด็กวัยก่อนประถมศึกษาได้รับการพัฒนาความพร้อมทางร่างกาย อารมณ์  สังคม  สติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยม  เต็มตามศักยภาพ  ให้พร้อมเพื่อที่จะเข้าเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

    2.  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา ตามพระราชบัญญัติแห่งชาติ  เพื่อให้เด็กที่มีอายุอยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคนได้เรียนจนจบหลักสูตร และมีคุณลักษณะ ที่หลักสูตรกำหนด  พร้อมที่จะเข้าสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน

    3.  จัดการศึกษาเพื่อรองรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ เด็กพิการ เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส        ทุกประเภทให้ได้รับการศึกษาทุกระดับให้ครบถ้วนและมีคุณลักษณะทัดเทียมกับการศึกษาปกติ

  สถานศึกษามีผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผู้บริหารสถานศึกษา ครูบุคลากรในสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียน และชุมชน มีบทบาทและภารกิจ  ดังนี้

             1.   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   

                 ตามมาตรา  38  แห่ง  พ.ร.บ.  ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาการ  พ.ศ.2546 รวมทั้งอำนาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามระเบียบบริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    สรุปอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้  ดังนี้

                   1.1 กำกับการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ

  คำสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

                  1.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา

                  1.3  มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนด

                  1.4  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

              1. ด้านวิชาการ

                  1.1  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น

                  1.2  ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณค่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง

                  1.3  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและดำเนินการดำเนินการตามระเบียบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

              2. ด้านงบประมาณ

                  2.1  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดตั้งและการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา

                 2.2  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศกำหนด

              3. ด้านการบริหารงานบุคคล

                  ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

              4. ด้านการบริหารทั่วไป

                   4.1  ให้ความเห็น เสนอแนะและให้คำปรึกษาในการจัดทำนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

                   4.2  รับทราบให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจกรรมของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ประกาศ คำสั่งตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานและรายงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  คำสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น

                    4.3  ให้ความเห็นข้อเสนอแนะ ประสานส่งเสริมสนับสนุนเกี่ยวกับการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบำรุงรักษาใช้และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กำหนด

  4.4  ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้คำปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและความสัมพันธ์กับสถาบันอื่นๆในชุมชนและท้องถิ่น

  4.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษาที่กฎหมาย ระเบียบประกาศกำหนดให้ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

   2.  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครู  บุคลากรในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                    1.  ผู้บริหารสถานศึกษา

                           1.1  ผู้บริหารโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่เป็นผู้นำในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจัดระบบและการวางแผนควบคุมการดำเนินการและการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพเป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่นๆที่ได้รับมอบหมายโดยต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา  ดังนี้

                               1.1.1  การบริหารวิชาการ

  1.1.2  การบริหารงบประมาณ

                               1.1.3  การบริหารงานบุคลากร

                               1.1.4  การบริหารทั่วไป

                           1.2  การบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายแผนงาน โครงการของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นโยบายการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   โดยการ

                              1.2.1  วิเคราะห์นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด  และพัฒนาความต้องการความจำเป็น  ของโรงเรียน/ชุมชน  นำมากำหนดเป็นนโยบายของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนให้ถือปฏิบัติเข้าใจตรงกันและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

                              1.2.2  กำหนดกรอบแผนงาน โครงงาน  กิจกรรมตามนโยบายข้างต้น                   

                              1.2.3 กำหนดมอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการอนุกรรมการ      คณะทำงานหรือเป็นรายบุคคลทุกขั้นตามนโยบายแผนงาน โครงการ กิจกรรม โดยสามารถควบคุม ตรวจสอบ  ติดตามงานได้ทุกระยะ ทุกขั้นตอนจนกว่างานนั้นสัมฤทธิ์ผลตามที่ต้องการ

                               1.2.4  พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพดังนี้

                                 1)  สร้างจิตสำนึกในการทำงานให้แก่บุคลากรของโรงเรียนให้มีความรักงานมีความสนุกสนานในการทำงาน ให้เห็นว่างานเป็นส่วนสำคัญของชีวิตมีการชื่นชมผลแห่งความสำเร็จการส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในงานที่ทำ

                                    2)  พัฒนาบุคลากรของโรงเรียนให้มีวิสัยทัศน์ในการทำงานมีทัศนคติในเชิงสร้างสรรค์มีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวและอดทนที่จะไปสู่เป้าหมายให้คิดอย่างก้าวหน้า   คิดอย่างสร้างสรรค์  มีอนาคตและมองกาลไกล   

                                 3)  พัฒนาความรู้โดยการเข้ามามีส่วนร่วมสัมมนาเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้อยู่เสมอ

                              1.2.5  พัฒนาด้วยความกระตือรือร้น เร่งรัด ให้ผู้รับผิดชอบแผนงาน โครงการกิจกรรมให้ดำเนินการตามแผนที่กำหนด  ดังนี้

                                        1)  โรงเรียนมีการบริหารระบบคุณภาพ  มีการควบคุมคุณภาพ ในกระบวนการทำงาน

                                        2)  ให้มีการทำงานเป็นทีม โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการแก้ปัญหา จริงใจและยอมรับซึ่งกันและกัน มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยความพึงพอใจ

                                        3)  มีการทำงานเป็นมาตรฐาน ทั้งทางด้านผลผลิตและกระบานการทำงาน

                                        4)  ให้มีการประเมินตนเอง

                             1.2.6  จัดให้มีระบบการประเมินโรงเรียนและรายงานความก้าวหน้า  ด้านการเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน และด้านควบคุมคุณภาพในแต่ละปีการศึกษาโดยแบ่งการประเมินเป็น 2 ระดับ ดังนี้

                                        1)  ระดับ Accountability ประเมินโดยผู้ปกครอง ชุมชน ในรูปคณะกรรม การการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                        2)  ระดับ Accoditing ประเมิน โดยองค์กรภายนอกเป็นผู้รับรองมาตรฐานการศึกษา

                                    1.2.7  ควบคุม กำกับ ติดตาม เพื่อช่วยแก้ปัญหา พัฒนางาน พัฒนาคน และสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อให้งานนั้นเป็นไปตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                                    1.2.8  บริหารงานให้สอดคล้องและสนองความต้องการของชุมชน

                                    1.2.9  ปฏิบัติงานอื่นๆ  ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                  2.  ครูและบุคลากร

                      ครูและบุคลากรมีบทบาทเป็นผู้พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน โดยมีหน้าที่ตามที่โรงเรียนกำหนดและมอบหมายดังนี้

                        2.1 ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบของข้อบังคับของทางราชการ  รักษาวินัย จรรยาบรรณ   มารยาท  ระเบียบ  ประเพณีครูและพัฒนาตนเองให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา     

                        2.2  ปฏิบัติตามเป้าหมาย  นโยบาย  แนวปฏิบัติที่ระบุไว้ในจุดเน้นและแผนยุทธศาสตร์ธรรมนูญโรงเรียนให้บังเกิดผลสูงสุด

                        2.3  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนและชุมชน

                        2.4  พัฒนาคุณภาพชีวิตและการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนในชุมชนโดยยึดความแตกต่างระหว่างบุคคล

                        2.5  ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน

                        2.6  ติดตามประเมินผลนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  โดยใช้เทคนิคที่หลากหลาย

                        2.7  ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย        

                  3.  ผู้ปกครอง

            ผู้ปกครอง  หมายถึง  บิดามารดา หรือ  บิดา หรือ  มารดา ซึ่งเป็นผู้ใช้ในอำนาจปกครองหรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมายความรวมถึงบุคลที่เด็กอยู่ด้วยประจำมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้

                    3.1  ศึกษาระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียน

      3.2  ศึกษารายระเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนและดำเนินการด้านพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

                     3.3  มีส่วนร่วมกับนักเรียนและโรงเรียนในการกำหนดในสาระการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียน

                     3.4  ร่วมพิจารณาถึงศักยภาพของโรงเรียนและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการควบคุมดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนของโรงเรียน ตลอดจนช่วยเหลือสนับสนุน  ด้านงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณ์และแรงงานในการพัฒนาโรงเรียน

                      3.5  ให้การสนับสนุนดำเนินงานตามแผนงานโครงการ กิจกรรมของโรงเรียนตามแผนปฏิบัติงานประจำปี  เพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนดไว้รับผิดชอบในเรื่องค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน  ค่าธรรมเนียมต่างๆและอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแต่งกายตามที่โรงเรียนกำหนดระเบียบ

                      3.6  อบรมสั่งสอนเด็กที่อยู่ในการปกครองดูแลให้ปฏิบัติตามระเบียบ วินัยของโรงเรียนและวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะการอนุรักษ์  รักษาไว้ซึ่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่น  ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข  รับฟังความคิดเห็นปัญหา  อุปสรรค  ให้โอกาสแก่นักเรียนได้แสดงออกอย่างเป็นอิสระ มีวินัย  เพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ตามความแตกต่างทางศักยภาพของนักเรียนเข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจงและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนร่วมชื่นชมผลงาน เผยแพร่ผลงาน  และประชาสัมพันธ์โรงเรียนให้ความร่วมมือในการประชุม  สัมมนา  ทำความเข้าใจและรับทราบข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว ของสถานศึกษา

                 4. นักเรียน

            บทบาทหน้าที่ของนักเรียน

            4.1  เรียนรู้ทำความเข้าใจในกรอบแนวคิด สิทธิเด็ก 

            4.2  ฝึกกระบวนการคิด  การตัดสินใจ  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

            4.3  มีความร่วมมือในการกำหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละวิชา  และกิจกรรมเสริมหลักสูตรร่วมกับโรงเรียนและครู

            4.4  รวมกลุ่มดำเนินการกิจกรรมในโรงเรียนและประชุมตามศักยภาพ ความสนใจ  ของแต่ละกลุ่ม  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี 

            4.5  มีความรับผิดชอบต่อตนเองมีระเบียบวินัยเคารพสิทธิของผู้อื่น

            4.6  ร่วมกันทำความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่รับผิดชอบต่อครอบครัว โรงเรียน ประชุมและชื่นชมต่อผลสำเร็จของตนเองและผู้อื่น

                 5. ชุมชน

            บทบาทหน้าที่ของชุมชน

                       5.1  มีส่วนในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

                       5.2  สนับสนุนการดำเนินการตามแผนโครงการ  กิจกรรมของโรงเรียน ตามแผนปฏิบัติงาน

  ประจำปีเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

                       5.3  เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจงและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียน

                       5.4 ร่วมชื่นชมผลงาน เผยแพรผลงานและประชาสัมพันธ์โรงเรียน

                       5.5 ร่วมมือในการประชุมสัมมนา  ทำความเข้าใจและรับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา

                  6. พนักงานบริการ (นักการ)

   บทบาทหน้าที่ของพนักงานบริการ

                      6.1  เปิดปิดห้องเรียน  อาคารเรียน  อาคารประกอบและดูแลบริเวณโรงเรียน

                      6.2  ปัดกวาดเช็ดถูอาคารเรียน  อาคารประกอบและดูแลบริเวณโรงเรียน

                      6.3  ดูแลน้ำดื่มน้ำใช้ตามอาคารต่างๆ ตลอดจนน้ำใช้ในห้องเรียน ห้องส้วมครูและนักเรียนอย่างทั่วถึงและพอเพียง

                      6.4  ดูแลปรับปรุงตกแต่งสวนหย่อมตามบริเวณต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สดชื่น  สวยงาม    มีชีวิตชีวาอยู่ เสมอ

                      6.5  อยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด

                      6.6  บริการครูและนักเรียนตามความเหมาะสม

   

   

            


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 10:43:27 น.

โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: 056698123 อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ms. Supawadee คะระนันท์ โทรศัพท์: 0629456615 อีเมล์: banwongor@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]