• งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานแนะแนว

   

   

 • ผลการเรียน School MIS

 •  

 • ประวัติโรงเรียน
 • ข้อมูลพื้นฐาน

               โรงเรียนบ้านวังอ้อ ที่ตั้งหมู่ที่ ๕  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร ๐๕๖-๖๙๘๑๒๓  E – mail : banwangor@gmail.com  เปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อที่  ๑๒  ไร่  - ตารางวา   เขตพื้นที่ให้บริการทางการศึกษา  ๗  หมู่บ้าน ได้แก่  หมู่ที่  ๑-๖   ตำบลท่าเยี่ยม และ  หมู่ที่  ๔  ตำบลวังทับไทร

                 โรงเรียนบ้านวังอ้อ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕  ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก  จังหวัดพิจิตร  เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๐๗ โดยราษฎรเป็นผู้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้  มีขนาดกว้าง ๙ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หลังคาสังกะสี มีที่ดิน ๔ ไร่ โดยการบริจาคของ     นางตุ๊   หอมเจริญ และนายเสงี่ยม นางเป้า สิงห์บ้านหมอ  เมื่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้วได้มอบให้กับทางราชการโดยมีนายนิคม  กุลนันท์ ศึกษาธิการอำเภอเมืองพิจิตร เป็นผู้รับมอบ และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๗   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ สังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ

                สาเหตุที่ตั้งชื่อโรงเรียนว่าโรงเรียนบ้านวังอ้อ  เนื่องจากราษฎรหมู่บ้านวังอ้อ  เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียน แต่เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงเรียนอยู่ห่างไกลหมู่บ้านและชุมชน คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีมติให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่หมู่บ้านท่าคล้อ และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ราษฎรหมู่บ้านวังอ้อจึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนบ้านวังอ้อ" ในขณะนั้นมีนายบุญธรรม ชูชีพ เป็นครูใหญ่   นายเชิง  มิ่งขวัญ ผู้ริเริ่มก่อสร้างโรงเรียนเป็นประธานกรรมการโรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐ คณะครูและกรรมการศึกษาได้ซื้อที่ดินจากนายเสงี่ยม  นางเป้า  สิงห์บ้านหมอ เพิ่มอีก ๒ ไร่    ในปี พ.ศ. ๒๕๑๖  คณะครูและกรรมการศึกษาได้ซื้อที่ดินเพิ่มจากนางตุ๊  หอมเจริญ  และนายเสงี่ยม  นางเป้า  สิงห์บ้านหมอ อีกจำนวน  ๓  ไร่  ๔๐  ตารางวา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 10:43:27 น.

โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: 056698123 อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ms. Supawadee คะระนันท์ โทรศัพท์: 0629456615 อีเมล์: banwongor@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]