• งานแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
 • งานแนะแนว

   

   

 • ผลการเรียน School MIS

 •  

 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษา

  โรงเรียนบ้านวังอ้อ  อำเภอสากเหล็ก

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร  เขต  ๑

  แนบท้ายคำสั่ง สพป.พิจิตร เขต  ๑   ที่ ๗๑/๒๕๖๓  ลงวันที่  ๒๗  มีนาคม  ๒๕๖๓

  ลำดับที่

  ชื่อ-สกุล

  ตำแหน่งกรรมการ

  ตามกฎกระทรวง

  ผู้แทน

  นายเสนาะ  บุญเอก

  ประธานกรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  นางศิลาณี  วันเนตร

  กรรมการ

  ผู้แทนผู้ปกครอง

  นางทองเหรียญ  กลิ่นแย้ม

  กรรมการ

  ผู้แทนครู

  นางสาวจันทนา  ทองศรี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรชุมชน

  นายแต้ม  ปัตภี

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  นางราตรี  แก่นเจ๊ก

  กรรมการ

  ผู้แทนศิษย์เก่า

  พระครูพิเชฏฐ์  อรรถกิจ

  กรรมการ

  ผู้แทนองค์กรศาสนา

  นางนัฏฐพร  เกศดี

  กรรมการ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

  กรรมการและเลขานุการ

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-02 10:43:27 น.

โรงเรียนบ้านวังอ้อ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1 โทรศัพท์: 056698123 อีเมล์: banwangor@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: Ms. Supawadee คะระนันท์ โทรศัพท์: 0629456615 อีเมล์: banwongor@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]