โรงเรียนวัดวังเรือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                enlightenedโรงเรียนวัดวังเรือนจัดตั้งขึ้นเมื่อ  วันที่  8  มิถุนายน  พ.ศ.  2497  โดยอาศัยศาลาวัดวังเรือนเป็นที่เรียน   นายบัว   นาอุดม  เป็นครูใหญ่คนแรก

                 enlightenedวันที่  3  เมษายน  พ.ศ.  2504  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเอกเทศ  โดยขอความร่วมมือจากประชาชน  คิดเป็นเงิน  11,200.00  บาท  (หนึ่งหมื่นหนึ่งพัน

  สองร้อยบาท)

                  noเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.  2508  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบวันครู  2500  ชั้นเดียวไม่ยกพื้น  ยาว  40  เมตร  5  ห้องเรียน  โดยได้รับเงินสมทบจากทาง

  ราชการ  10,000  บาท  (หนึ่งหมื่นบาท)  รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้นเป็นเงิน  21,200.00  บาท  (สองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาท)

                  noพ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู แบบสามัญใต้ถุนต่ำ 1 หลัง เป็นเงิน  11,200  บาท

                  noวันที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ.  2508  ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรียนเป็นเงิน  50,000.00  บาท  สร้างเมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  พ.ศ.  2508

                  noวันที่  13  เมษายน  พ.ศ.  2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  017  เป็นเงิน  240,000  บาท  ต่อเติมพื้นล่าง  พ.ศ.  2519  เป็นเงิน

    2,000.00  บาท 

                  noพ.ศ.  2515  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การใต้ถุนสูง  1  หลัก  เป็นเงิน  31,000.00  บาท

                  noพ.ศ.  2506  เปิดสอนชั้นประถมปลาย  ป.  5 – 7

                  noพ.ศ.  2519  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  2  หลัง  แบบองค์ใต้ถุนสูงเป็นเงิน  80,000.00  บาท  พ.ศ.  2521  ได้รับประมาณสร้างส้วม  1  หลัง 

  3  ที่  แบบองค์การ  เป็นเงิน  12,000  บาท

                  noพ.ศ.  2520  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครูแบบองค์การใต้ถุนสูง  มีห้องเก็บของข้างล่างเป็นเงิน  112,500  บาท

                  noวันที่  2  พฤษภาคม  พ.ศ.  2522  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ  ป. 1ข  ใต้ถุนสูง 3  ห้องเรียนเป็นเงิน  299,990  บาท  และสร้างบ้านพักครู 

  1  หลัง เป็นเงิน  60,000  บาท  และสร้างสนามบาส-เก็ตบอล  โดยได้รับบริจาค  จากประชาชน  5,300  บาท

                  noพ.ศ.  2526  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  1  หลัง  3  ที่  แบบ  สปช.  401/26

                  noพ.ศ.  2528  ได้รับงบประมาณสร้างเรือนเพาะชำแบบ  ผ. 1 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 20,000  บาท

                  noพ.ศ.  2531  รื้ออาคารเรียนแบบวันครู  2500  ปัจจุบัน  มีอาคารเรียน  2  หลัง  หลังที่ 1  แบบ  017  และหลังที่  2  แบบ  ป.1 ข

                  noพ.ศ.  2540  โรงเรียนได้เข้าสู่โรงเรียนปฏิรูปการศึกษา  ได้รับจัดสรรงบประมาณสร้าง

                              ห้องปฏิบัติการทางภาษา 1  ห้อง

                              ห้องวิทยาศาสตร์  1  ห้อง

                              ห้องคอมพิวเตอร์  1  ห้อง

                   noพ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณ  ทกท.  สร้างสนามกีฬาตระกร้อ  2  สนาม

                   noพ.ศ.  2546  นายชาลี   ร่วมทอง  อาจารย์  2  ระดับ  7  เกษียนอายุราชการ  30 ก.ย.  2546

                   noพ.ศ.  2546  นางสมคิด  วุฑฒยากร  อาจารย์  2  ระดับ  7  ลาออก  1  ธ.ค.  2546

                   noพ.ศ.  2547  นายส่าง  นิ่มทอง  อาจารย์  2  ระดับ  7  ลาออก  1  เม.ย.  2547

                   noพ.ศ.  2547  นางสาวกัลยาณี  ด่านนคินทร์รัตน์  อาจารย์  2  ระดับ  6  ย้ายมาดำรงตำแหน่ง  17  พฤษภาคม  พ.ศ. 2547

                   noพ.ศ. 2548   นางสาววรรณา  แตงฉิม    อาจารย์  2  ระดับ 6   ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อ  13  มกราคม  พ.ศ. 2548

                   noพ.ศ.  2548  นายวิรัตน์   ยอดอ่วม  ผู้อำนวยการ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อ   วันที่  24   มิถุนายน พ.ศ. 2548 

                   noพ.ศ.  2553  นายสุเทพ  เสมานารถ  เกษียณก่อนกำหนด  เมื่อวันที่  30  กันยายน  2553

                   noพ.ศ.  2553  นางสาวนงค์นภา  อินทร์ใหญ่  ผู้อำนวยการ   ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อ   วันที่  7  ตุลาคม  พ.ศ. 2554

                   noพ.ศ.  2554  นางสาวศิริญาภรณ์  จันทร์เขียน  มาบรรจุ  วันที่  2 พฤษภาคม  พ.ศ. 2554

                   noพ.ศ.  2555  นางสาวสุจิราภรณ์  ม่วงเงิน มาบรรจุ  วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2555

                   noพ.ศ. 2555  นายนิรุทธิ์  มีไทย  มาบรรจุ  วันที่  26  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2555

                         พ.ศ.2557 นางสาวศิริญาภรณ์   จันทร์เขียน ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนวัดวังหว้า วันที่ 28 พฤษภาคม 2557

                         พ.ศ.2557 นายตรี   เเข็งกระบือ ย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อ 28 พฤษภาคม 2557

                        พ.ศ.2557 นายวิจิตร สอนเนียม ลาออกจากราชการ

                        พ.ศ.2558 นายตรี   แข็งกระบือ ตำแหน่งครู คศ.1  ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนบ้านหนองสรวง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
                        พ.ศ.2558 สร้างอาคารเรียนแบบ สปช 105/29  2 ชั้น 4 ห้องเรียน
                        พ.ศ.2558 นางสาวปวีณา   อินทร์ใหญ่ มาบรรจุวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2558
                        พ.ศ.2559  นางสาววิมลรัตน์   เพ็งสร้อย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1 วันที่ 4 มกราคม 2559
   
                         พ.ศ.2559 นางสาวสุธนี   วันดี มาบรรจุ ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 1  กรกฎาคม  2559

                      พ.ศ.2559 นายดำรงฤทธิ์  คุณสิน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วันที่ 22 สิงหาคม 2559
                      พ.ศ.2559 ได้รับจัดสรรงบประมาณ สร้างบ้านพักครู แบบ สปช 301/26
                                      สร้างส้วม แบบ สปช 603/29  และซ่อมแซมบ้านพักครู หลังที่ 3

             
   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดวังเรือน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: ปวีณา อินทร์ใหญ่ โทรศัพท์: 0919514492 อีเมล์: beerpawena@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]