โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •           โรงเรียนห้วยพุกวิทยา  เดิมชื่อ  โรงเรียนวัดห้วยพุก  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2476  โดยใช้เงินบริจาคจากประชาชน  จำนวน  1,000  บาท  (หนึ่งพันบาทถ้วน)  สร้างอาคารเป็นแบบศาลาวัด  เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  4

            ตามหลักฐานของโรงเรียนห้วยพุกวิทยา  ระบุว่า  เมื่อวันที่  16  มกราคม  พ.ศ.  2496  ทางราชการแต่งตั้งให้  นายหอม  อินทร์จันทร์  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนวัดห้วยพุก  ซึ่งเป็นศาลาวัด  จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2500  ได้รับงบประมาณจากทางราชการ  80,000  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน)  รวมกับจำนวนเงินที่ประชาชนชนในท้องถิ่นบริจาคอีก จำนวน  87,000  บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  รวมเป็นเงิน  167,000  บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  ก่อสร้างอาคารแบบ  004/2/6  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  11  มีนาคม  พ.ศ.  2500  และสามารถเปิดเรียนได้วันที่  13  สิงหาคม  พ.ศ.  2500  และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน  "ห้วยพุกวิทยา"  ในวันเดียวกัน  ต่อมาทางราชการแต่งตั้ง  นายหอม  อินทร์จันทร์  ไปดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ฝ่ายสามัญศึกษาจังหวัดพิจิตร  ตั้งแต่วันที่  28  พฤศจิกายน  2501  โดยมอบหน้าที่การงานให้  นายจำนง  ญาณกิจ  รักษาราชการแทน

            วันที่  1  มกราคม  พ.ศ.  2503  ทางราชการแตั้งตั้ง  นายจำนง  ญาณกิจ  ดำรงตำแหน่งครุใหญ่

            วันที่  14  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2507  คณะกรรมการการศึกษา  โดยการนำของนายหวาด  อิ่มซื่อ  กำนันกริด  ทองบู่  นายสุ่ม  ถึงกลิ่น  นายไฮ้  สอนเป้า  นายร้อง  ทองเพล  และนายโปรย ชื่นเย็น  พร้อมด้วยคณะครูและประชาชนได้ช่วยกันต่อเติมอาคารเรียน  สิ้นเงินทั้งสิ้น  38,600 บาท (สามหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)  ได้ห้องเรียนเพิ่มอีก  2  ห้อง  จากเดิมมี  6  ห้อง  รวมเป็น  8  ห้อง แต่ห้องเรียนที่ต่อเติมใหม่ยังขาดฝา  ประตู  และหน้าต่างเป็นห้องโล่ง ๆ

            วันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ.  2507  นายราม  สีตะธานี  ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนห้วยพุกวิทยา  มีคำสั่งให้เปิดเรียนขั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในปีการศึกษา  2508

            ในปีการศึกษา  2509  ทางราชการมีคำสั่งให้เปิดสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้อาคารชั่วคราวที่ประชาชนช่วยกันก่อสร้าง  ปีการศึกษา  2510  ทางราชการมีคำสั่งให้เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่  7  และประชาชนพร้อมด้วยคณะครูเรี่ยไรเงิน  จำนวน  5,000  บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  ตีฝา  ติดหน้าต่างและประตูห้องเรียนที่ต่อเติมไว้จนสำเร็จ

            ในปีการศึกษา  2521  โรงเรียนห้วยพุกวิทยา  เปลี่ยนการจัดการศึกษาหลักสุตรประถมศึกษา ปีพุทธศักราช  2521  ทำให้ต้องยุบชั้นประถมศึกษาปีที่  7  ในช้ันประถมปลาย  เหลือการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ถึงช้ันประถมศึกษาปีที่  6

            ปีงบประมาณ  2533  ได้รับอนุมัติจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร  ได้จัดให้การเรียนการสอนก่อนประถมศึกษาจากชั้นเด็กเล็ก  เป็นอนุบาลปีีที่ 1 และชั้นอนุบาลปีที่ 2

      


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:58:30 น.

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905835 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ อินทนิล โทรศัพท์: 0869321314 อีเมล์: sombun.inta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]