โรงเรียนห้วยพุกวิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

                  1.  จัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน  ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนำความรู้  มีความภาคภูมิใจในชุมชน

  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                  2.  พัฒนามาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน  ครูและบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกัน

  คุณภาพการศึกษา

                  3.  พัฒนาคุณภาพทางวิชาการให้ผู้เรียน  พัฒนาภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการครอบคลุม  8  กลุ่มสาระ เน้นทักษะด้านคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีวิจารณญาณ  ความคิดสร้างสรรค์  และสามารถสืบค้น  ICT  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551

                  4.  ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรท้องถิ่น  เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามแนว

  ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                  5.  ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  สุขนิสัยที่ดี

                  6.  ปลูกฝังค่านิยมพื้นฐานสำหรับเยาวชนไทย  มีระเบียบ  มีวินัย  ประหยัด  ซื่อสัตย์สุจริต  และ

  มีจิตสาธารณะ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:58:30 น.

โรงเรียนห้วยพุกวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 056-905835 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สมบูรณ์ อินทนิล โทรศัพท์: 0869321314 อีเมล์: sombun.inta@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]