โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
  1. .  พันธกิจ

   1. จัดการศึกษา โดยชุมชน  องค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม และมีบทบาท
   2. นำภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้ ในท้องถิ่นมาใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการอนุรักษ์และการสร้างสรรค์
   3. ประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจ ในการระดมทรัพยากร และสร้างทัศนคติให้ชุมชน มีบทบาท ต่อการจัดการศึกษา ของโรงเรียนมากขึ้น
   4. จัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่เป็นสากล และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
   5. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน อย่างหลากหลายและต่อเนื่อง

    

     เป้าหมาย

   (1)   ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม  ด้านความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   (2)   ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานวิชาชีพ ได้อย่างมี

   ประสิทธิภาพ

   (3)   องค์กรภายนอก มีบทบาทมีส่วนร่วม ในการบริหารจัดการศึกษาอย่างเป็น

   รูปธรรม

   (4)   โรงเรียนจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้อย่าง

   หลากหลายและต่อเนื่อง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: สุพัตรา ทับทอง โทรศัพท์: 0882738628 อีเมล์: supatra1125@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]