โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
  1. ประวัติโรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี”

  โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ตำบลบางลาย  อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร  ติดกับทางหลวงจังหวัดพิจิตร สายบึงราง-วังสำโรง กิโลเมตรที่ 10 บนพื้นที่ราบทางทิศตะวันตกของแม่น้ำยม ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2514  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร  กระทรวงมหาดไทย โดยมีนายแจ่ม  ประสาทชัย  และนายแสวง  พรหมอยู่  เป็นผู้นำในการก่อสร้าง โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่นได้ร่วมกันบริจาคที่ดินพร้อมวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง บนที่ดินจำนวน 9 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา อาคารเป็นลักษณะอาคารชั่วคราว ก่อสร้างด้วยไม้หลังคามุงสังกะสีไม่มีฝากั้นเปิดเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  นายแสวง  พรหมอยู่ เป็นครูใหญ่คนแรก ปี พ.ศ. 2523 โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิจิตร สำนักงานคณะกรรมการการประถม ศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการประถมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2521 เมื่อวันที่  1  ตุลาคม  2523 และในปี พ.ศ. 2542 ได้โอนไปสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตรเขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542

  ในปี พ.ศ. 2519 และ ปี พ.ศ. 2522 ทางส่วนราชการต้นสังกัดได้อนุมัติการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข.ใต้ถุนสูงให้ จำนวน 2 หลัง 6 ห้องเรียน  ปี พ.ศ. 2532  นายแสวง พรหมอยู่ ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ได้เกษียณอายุราชการ นายปัญญา  มณีโชติ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ต่อจากนายแสวง  พรหมอยู่ เมื่อวันที่  23 มกราคม 2533 ต่อมามีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นโรงเรียนได้ร่วมมือกับคณะกรรมการ โรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันก่อสร้างห้องเรียนโดยทำการต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างของอาคารเรียน ก่อสร้างโรงอาหาร-ห้องประชม และอาคารสำนักงานและห้องสมุดเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน

                  ปัจจุบันโรงเรียนมีที่ดินจำนวน 7  ไร่  3  งาน  96  ตารางวา    มีอาคารเรียน  3  หลัง 18  ห้อง      อาคารประกอบจำนวน 3 อาคารที่ประชาชนสร้าง ได้แก่ อาคารเรียนอนุบาล 1 หลัง 2 ห้อง  อาคารโรงอาหาร 1 หลังขนาดกว้าง 9.5 เมตร ยาว  18  เมตร ธนาคาร นักเรียน  1  หลัง

                  การจัดการศึกษาในปัจจุบันโรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล(4-5ปี) ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  มีครูทั้งสิ้น  12 คน

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: 0892717373 อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: นายชานน เสรีพงศ์ โทรศัพท์: 0956359742 อีเมล์: y2k670025@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]