โรงเรียนบ้านวังพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านวังพร้าว

            โรงเรียนบ้านวังพร้าวได้ดำเนินการก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พุทธศักราช 2512 ในท้องที่ตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมี นายทศ   ศรีนาราง เป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งโรงเรียน โดยก่อสร้างอาคารไม้ติดคลองน้ำ เป็นสถานที่เล่าเรียนชั่วคราวของนักเรียน

            ปี พ.ศ. 2521 นายแกรง   เจนจบ ได้บริจาคที่ดินจำนวน 12 ไร่ ในการก่อสร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ซึ่งได้รับประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ข ใต้ถุนสูง 3 ห้องเรียน เปิดเรียนในเดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2521 ส่วนอาคารเรียนหลังเก่าได้ยกให้กับสำนักสงฆ์บ้านวังพร้าว เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้ประกอบพิธีทำบุญตามประเพณี ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและใช้เป็นที่ประชุมของชาวบ้าน

            ปี พ.ศ. 2527 นายตี๋   เจนจบ ได้บริจาคที่ดิน จำนวน 2 ไร่ 2 งาน ให้กับโรงเรียนเพิ่มเติม รวมมีเนื้อที่ทั้งหมด 14 ไร่ 2 งาน

            ปี พ.ศ. 2528 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ต่อเติม อาคาร ป.1 ข ชั้นล่าง จำนวน 3 ห้องเรียนเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียน

            ปี พ.ศ. 2532 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 1,380,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 2 เป็นอาคารแบบ สปช.105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน ใต้ถุนสูง

            ปี พ.ศ. 2538 ได้รับอนุมัติงบประมาณ 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน)ในการก่อสร้างสนามบาสเกตบอล

            ปี พ.ศ. 2550 ทางราชการได้อนุมัติงบประมาณให้ต่อเติมอาคาร สปช.105/29 หลังเดิม อีกจำนวน

  4 ห้องเรียน โดยต่อเติมชั้นล่างคิดเป็นเงิน 307,000 บาท (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. 2541 ได้รับอนุมัติงบประมาณค่าวัสดุก่อสร้างเทพื้นอาคารเรียนแบบ ป.1 ข เพื่อแก้ไขปัญหา

  น้ำท่วม จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

            ปี พ.ศ. 2544 ได้รับอนุมัติงบประมาณก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ จำนวน 100,000 บาท

   (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

            เดิมโรงเรียนบ้านวังพร้าวตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงนาราง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ต่อมาทางราชการได้

  ยกฐานะจัดตั้งเป็นกิ่งอำเภอบึงนาราง ซึ่งแยกตัวออกมาจากอำเภอโพทะเล โดยมีเขตการปกครอง 5 ตำบล ได้แก่ ตำบลบึงนาราง ตำบลบางลาย ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลห้วยแก้วและตำบลแหลมรัง ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  กิ่งอำเภอบึงนาราง ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม พุทธศักราช 2537 แต่ได้ประกาศตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

  อำเภอบึงนาราง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2550

            ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังพร้าว ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 81 หมู่ 5 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร รายนามผู้บริหารโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังพร้าว มีดังนี้

  1.      นายแบน              วังยาว            ตำแหน่ง          รักษาการฯครูใหญ่ (พ.ศ. 2521 – พ.ศ. 2523)

  2.      นายประสิทธิ์                   ศรีสิทธินันท์      ตำแหน่ง ครูใหญ่ (พ.ศ. 2523 – พ.ศ. 2524)

  3.      นายสวิง               พรหมอยู่         ตำแหน่ง ครูใหญ่ (พ.ศ. 2524 – พ.ศ. 2525)

  4.      นายไชยยัณต์          กัณฑษา          ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2537)

  5.      นายประพันธ์         สถิรอัตตกุล       ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2537 – พ.ศ. 2539)

  6.      นายปณิธาน           กันสุข             ตำแหน่ง อาจารย์ใหญ่ (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2550)

  7.      นายสำเริง             นันตรี             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ. 2550 – 2558)

  8.      นายวีระชัย            จันทร์กระจ่าง             ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน)

  ปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้

  1.      นายวีระชัย            จันทร์กระจ่าง          ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  2.        นายสำเภา            สุรภี                     ตำแหน่ง          ครูชำนาญการ

  3.       นางสาวปริญญาพร  สีบุ                     ตำแหน่ง ครู

  4.       นางสาวพรทิพย์     มิ่งสมร                 ตำแหน่ง ครู

  5.       นางสาวภัทรภร      ทรงประดิษฐ์        ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

  6.       นางสาวมลฑาทิพย์  งอกผล               ตำแหน่งครูผู้ช่วย  

  7.      นางสาวเบญจศีล  กลิ่นแช่มช้อย         ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  8.      นางลักขณา           จีนหลักร้อย      ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  9.      นางสาวกฤติกา   อยู่เกษร           ตำแหน่ง พนักงานราชการ

  10.    นางสาววิภารัตน์  แสนหลวง        ตำแหน่ง  ครูจ้างสอน

  11.  นายณัฏณพัฒน์  ช้างรบ       ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการ

  12.  นายณรงค์             ด้วงมั่น            ตำแหน่ง นักการภารโรง

   ในปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังพร้าวได้จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นระดับปฐมวัย (อนุบาล 1) จนถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 91 คน (ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2560)  

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านวังพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banwangprao2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ โทรศัพท์: 0923903601 อีเมล์: patiwatwichawong2534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]