โรงเรียนบ้านวังพร้าว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1. จัดกระบวนการการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านวิชาการ
  2. จัดกิจกรรมโครงการที่มุ่งเน้น ส่งเสริมและสนับสนุนทักษะกระบวนการจัดการให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่ง
  ความสามารถเต็มตามศักยภาพ
  3.จัดแหล่งเรียนรู้และนำทรัพยากรในชุมชุนมาสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
  4. ให้ความร่วมมือและให้บริการในด้านกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน
  5. สร้างความตระหนักและความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์โดยรักษ์ศิลปวัฒนธรรมม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  สิ่งแวดล้อมและถิ่นกำเนิด
  6. ส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่พึงประสงค์ให้ดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข
  7. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต และบุคลิกภาพที่ดีด้วยกีฬา
  8. ส่งเวริมทักษะการอาชีพ โดยสอดคล้องต่อท้องถิ่น และความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน
  9. ส่งเสริมให้บุคลากรให้มีการวิจัยในชั้นเรียน พร้อมกับนำผลการวิจัยใช้ในการพัฒนาผู้เรียน
  และสร้างขวัญกำลังใจ ตามโอกาสสถานการณ์
  10. ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ ทุกแห่งของโรงเรียนให้มีความเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  และส่งเสริมในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ น่าเล่น

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 16:19:31 น.

โรงเรียนบ้านวังพร้าว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 โทรศัพท์: อีเมล์: banwangprao2557@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นายปฏิวัติ วิชาวงษ์ โทรศัพท์: 0923903601 อีเมล์: patiwatwichawong2534@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]