• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดโครงสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

       ให้ได้มาตรฐานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

  1. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ
  2. พัฒนาโรงเรียนให้มีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและจัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
  3. ปลูกฝังนักเรียนให้มีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  สำนึกความเป็นไทย ประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  1. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถทาง

  ด้านวิชาการให้ได้มาตรฐานการศึกษา เน้นความเป็นสากลอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไทย

  1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และระดมสรรพ กำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการ
  2. ทุกคนในโรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
  2. โรงเรียนมีครูและบุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ 
  3. โรงเรียนมีความพร้อมด้านปัจจัยพื้นฐานและจัด

       สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  1. นักเรียนมีระเบียบวินัย  คุณธรรม จริยธรรม

  คุณลักษณะที่พึงประสงค์  วิถีชีวิตประชาธิปไตย  สำนึกความเป็นชาติไทย ประพฤติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  1. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการตาม

       มาตรฐานการศึกษา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

  1. ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน และระดมสรรพ กำลังจากทุกภาคส่วน เพื่อการบริหารจัดการ
  2. โรงเรียนมีเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาที่ทันสมัย

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-09 09:41:03 น.

โรงเรียนเนินปอรังนกชนูทิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โทรศัพท์: 056900345 อีเมล์: nernpor@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ศรรธรรศ กุลวงค์ โทรศัพท์: 0629245619 อีเมล์: kru.santhat@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]