โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนบ้านนาทุ่ง

  โรงเรียนนี้จัดตั้งขึ้นเป็นโรงเรียนประชาบาล เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๔๙๘    มีชื่อว่า โรงเรียนบ้านนาทุ่ง โดยนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง มีนายหมุน กองแกน เป็นครูใหญ่คนแรก โดยอาศัยศาลาวัดสินธนาราม บ้านนาทุ่ง เป็นสถานที่เรียน

               ต่อมาสถานที่คับแคบ จำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น สถานที่ไม่เพียงพอรองรับจำนวนนักเรียน ทางโรงเรียนจึงขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน กรรมการศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนจัดหาที่ดินเป็นของโรงเรียนมีเนื้อที่ ๒๑ ไร่ ๒  งาน ๘๐ ตารางวา ปัจจุบันได้รับเอกสิทธิ์ นส.๓ แล้ว เลขที่ ๑๘๑๑ เล่มที่ ๑๙ ก. หน้า ๑๑ ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น เป็นอาคารแบบ ป.๑ ช. ๔ ห้องเรียน โดยตั้งเสา มุงหลังคาด้วยสังกะสี และได้ย้ายจากวัดสินธนาราม มาเรียนที่สถานที่แห่งใหม่นี้ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๑๓ บัดนี้อาคารเรียนหลังนี้ ชำรุดทรุดโทรมมาก โดยได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้ว ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาทุ่งตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ หมู่ ๗ ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์

  ผู้บริหารโรงเรียน

                        นายหมุน  กองแกน ดำรงตำแหน่งเป็นคนแรก ต่อมาได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่โรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง

                        นายฟุก  แสนคำ ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๐๐ ต่อมาได้ย้ายไปเป็นครูใหญ่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๐๓

                        นายสง่า  วิไลศรี  รักษาการแทนครูใหญ่เป็นคนต่อมา จนถึงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๐๑ นายสง่า วิไลศรี ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิต นายไพโรจน์ อุตอ่าง ก็ลาออกจากราชการไป ทางราชการได้ยืมตัว นายเสี้ยม ปีเกิด ครูโรงเรียนบ้านกลาง มาเปิดทำการสอน ต่อมาทางราชการได้ย้ายนายเสี้ยม ปีเกิด ไปรักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนบ้านบ่อไทย

                        นายแสง  ชาญเดช ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลาง ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนนี้ เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๐ จนเกษียณอายุราชการในปี ๒๕๒๘  ได้มอบหมายการงานในหน้าที่ให้กับ     นายลึก คำพิฑูรย์ ข้าราชการครูโรงเรียนนี้ เป็นผู้รักษาการแทน

             นายบุญมี  ประดับมุข  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านตีบใต้ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๒๙  ต่อมาได้ปรับปรุงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๒ จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๑

                   นายชาติตระการ  ฐานะวิจิตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสะอาด  อำเภอบึงสามพัน ได้ย้ายเข้าดำรงตำแหน่งโรงเรียนนี้ ตั้งแต่วันที่  ๒๘  ตุลาคม  ๒๕๕๑  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านนาทุ่ง ได้จัดการศึกษา ตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑  ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  จำนวน ๑๓ ห้องเรียน มีข้าราชการครูทั้งสิ้น ๑๙ คน ผู้อำนวยการ ๑ คน รองผู้อำนวยการ ๑ คน ครูสายผู้สอน ๑๙  คน นักเรียน ๓๘๙ คน

                     ที่ตั้งปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง ตั้งอยู่เลขที่ ๒/๑ หมู่ที่ ๗  ตำบลท่าแดง อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ห่างจากอำเภอหนองไผ่ ประมาณ ๑๗ กิโลเมตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:24:16 น.

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0812127554 อีเมล์: chamnong_80@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพจน์ พร้อมสุข โทรศัพท์: 0843796998 อีเมล์: wawyaba_2499@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]