โรงเรียนบ้านนาทุ่ง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  ๑.        อบรมสั่งสอน  ปลูกฝังผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามลักษณะอันพึงประสงค์

  ๒.       ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้  โดยการจัดการเรียนรู้แบบยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นกระบวนการคิด

  ๓.       ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขนิสัย สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี  ตามนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

  ๔.       พัฒนาผู้เรียนให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

  ๕.        ส่งเสริมให้ผู้เรียนใฝ่รู้  ใฝ่เรียน  แสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน

  ๖.        ระดมสรรพกำลังทุกภาคส่วนมาสนับสนุนการจัดการศึกษา

  ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

  เป้าประสงค์

  ๑.          ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสการศึกษาปฐมวัยและได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

  ๒.          สถานศึกษาพัฒนา มีหลักสูตรและรูปแบบกระบวนการการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๓.          ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานวิชาชีพ

  ๔.          สถานศึกษาบริหารจัดการได้ตามมาตรฐาน  

  ๕.          สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ งานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  ๖.          ผู้เรียนได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ได้มาตรฐาน และมีความตระหนักในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๗.          ผู้เรียน ครู และบุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม 


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 13:24:16 น.

โรงเรียนบ้านนาทุ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0812127554 อีเมล์: chamnong_80@hotmail.co.th
เว็บมาสเตอร์:: วรพจน์ พร้อมสุข โทรศัพท์: 0843796998 อีเมล์: wawyaba_2499@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]