• พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

          1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  มีทักษะในศตวรรษที่ 21 และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่สอดคล้อง                                    แนวคิดประเทศไทย 4.0 

          2. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้

          3. ส่งเสริม เพิ่มโอกาสและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

          4. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านการวิจัย นวัตกรรมและใช้เทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

          5. พัฒนาระบบการบริหารและบูรณาการจัดการศึกษาที่เน้นความร่วมมือทุกภาคส่วน

   

  เป้าประสงค์

          1. ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับโอกาสและให้บริการทางการศึกษาอย่างเสมอภาค

          2. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา  มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ  มีทักษะในศตวรรษ ที่ 21 พร้อมสู่ประเทศไทย 4.0  และมีคุณลักษณะความเป็นพลเมืองไทย                            และพลเมืองโลก

          3. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมหลักของคนไทย น้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน

          4. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน มีการวิจัย สื่อ นวัตกรรม

              และใช้เทคโนโลยีพัฒนาการจัดการเรียนรู้และคุณภาพของงาน

          5. สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่เน้นความร่วมมือขององค์กร ชุมชน

  กลยุทธ์

         1. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

         2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

         3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการการศึกษา

         4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

         5. ส่งเสริมระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

   

  อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

         แต่งกายสะอาด  มารยาทเรียบร้อย

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

         วิชาการเด่น


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-08-01 23:33:20 น.

โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 โทรศัพท์: 056-709590 อีเมล์: anubarnlomkao@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ธีรวัฒน์ สิทธิวงษ์ โทรศัพท์: 0805076303 อีเมล์: dekchainumnao@hotmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]