โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                           โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สร้างเมื่อ พ.ศ.2509 โดยมีนายบุญมี  หงษ์บุญมี เป็นผู้ริเริ่ม โดยได้ร่วมมือกับประชาชนจัดดำเนินการก่อสร้าง

  โดยได้รับการอุทิศและบริจาคที่ดิน จำนวน 9 ไร่ สำหรับก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวเป็นหลังไม้แต่ยังมุงหลังคาไม่แล้วเสร็จ ต่อมานายไกรสรหงษ์บุญมี

  ซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งเป็นกำนันตำบลบ้านโภชน์ ได้รวบรวมทุนทรัพย์ในการจัดหาทุนซื้อสังกะสี และวัสดุต่าง ๆ มาต่อเติม จนใช้เป็นที่สำหรับเรียนได้ จำนวน 3 ห้องเรียน

                         โรงเรียนบ้านซับไม้แดงเปิดเรียนเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2509 มีนายอำนวย  อุดมวงษ์ เป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

  มีนักเรียน 77 คน  ต่อมานายจวง คูณแก้ว   มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ นายเล็ก   แก้วมณี ได้มองเห็นว่าหมู่บ้านซับไม้แดงและชุมชนน่าจะมีความเจริญมากขึ้น จึงได้บริจาคที่ดินเพิ่มเติม  

  อีกจำนวน 5 ไร่ 3 งาน รวมมีที่ดินของโรงเรียนทั้งสิ้น  14   ไร่   3   งาน   หลังจากนั้นทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ   สร้างอาคารเรียน   แบบป.1 ฉ.  จำนวน 4 ห้องเรียน

  งบประมาณ  100,000 บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14  มิถุนายน  2515  และขยายเปิดการสอนจนถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  7

                         ปี 2526 นายจวง  คูณแก้ว ขอย้ายไปจังหวัดพิจิตร และมีนายบุญเลิศ พรหมบุตรมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ และได้ขอปรับปรุงกำหนดตำแหน่งเป็นอาจารย์ใหญ่

  เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2526

                         ในปีการศึกษา 2535 สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้อนุมัติให้โรงเรียนบ้านซับไม้แดง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเปิดสอนนักเรียน

  ในชั้นระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น        ปีการศึกษา 2540   นายบุญเลิศ   พรหมบุตร    อาจารย์ใหญ่ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัว        นายธนาชัย  โชติกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทน

   เพื่อมาปกครองดูแลคณะครู – นักเรียนและ  พัฒนาโรงเรียน จนถึงปัจจุบัน และได้ขอปรับปรุงและกำหนดตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาให้สูงขึ้นจาก  อาจารย์ใหญ่เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 

   (เกณฑ์คุณภาพ)เมื่อวันที่  28   กันยายน  2545

                 เมื่อถึงวันที่  30  กันยายน  2552   นายธนาชัยโชติกุล   ได้เกษียณอายุราชการรวมเป็นเวลา  10  ปี   และในวันที่  12  พฤศจิกายน  2552  นายประสาน  มั่นฟัก   ได้มาดำรงตำแหน่ง  

   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง  และเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ 2562 (30 กันยายน 2562)

  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 นางสาวจงรักษ์ ตั้งละมัย ย้ายมาดำรงตำแหน่ง   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับไม้แดง จนถึงปัจจุบัน

   

                  ปัจจุบันมีข้าราชการครูทั้งหมด  14  คน  ผู้บริหาร  1  คน  ครูผู้สอน  13  คน  บุคลากรทางการศึกษาได้แก่ ครูธุรการ 1 คน ครูพี่เลี้งเด็กพิเศษเรียนร่วม 1 คน นักการภารโรง 1 คน นักเรียนทั้งหมด   276  คน   มีห้องเรียน  11  ห้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-21 11:37:20 น.

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0862108973 อีเมล์: ps092501@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดิเรก น้อยบัว โทรศัพท์: 0892711279 อีเมล์: icep3y@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]