โรงเรียนบ้านซับไม้แดง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

                  พันธกิจ

        1.  ส่งเสริมการประพฤติตนของผู้เรียนและสังคมในด้านคุณธรรมจริยธรรม

        2.  ให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามศักยภาพโดยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปใช้ในการดำรงชีวิต

        3.  สร้างนวัตกรรมนำความรู้สู่งานวิจัย

        4.  จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด

        5.  พัฒนาความสามารถและศักยภาพให้ได้มาตรฐาน

   

  เป้าประสงค์

        1.   ประชากรกลุ่มวัยเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 15   ปีตามสิทธิอย่างทั่วถึง

        2. โรงเรียนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น

        3. เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาและบกพร่องทางร่างกายได้มีโอกาสทางการศึกษาโดยการเรียนร่วมกับเด็กปกติ

        4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานสู่มาตรฐานวิชาชีพ

        5. จัดระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นผลการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ

        6. โรงเรียนพัฒนาสภาพแวดล้อม อาคารสถานที่ แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้

         7.  พัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของผู้เรียนตามศักยภาพ

         8.  นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเร็ว โดยเฉพาะการใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร

         9.  นักเรียนทุกคนมีทักษะพื้นฐานและความสามารถในการใช้นวัตกรรมสื่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

   

   

   

               

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-01-21 11:37:20 น.

โรงเรียนบ้านซับไม้แดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โทรศัพท์: 0862108973 อีเมล์: ps092501@hotmail.com
เว็บมาสเตอร์:: อดิเรก น้อยบัว โทรศัพท์: 0892711279 อีเมล์: icep3y@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]