โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •     พันธกิจ (Mission)

            มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณภาพ  ได้มาตรฐาน  มีทักษะในการดำรงชีวิต 

  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

            1)  พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย อายุ 4 - 5  ปี

            2)  จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3

     จุดประสงค์(Objective)

            การพัฒนาการศึกษาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)  มีจุดประสงค์  ดังนี้

            1)  พัฒนาโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนดีประจำตำบล"

            2)  พัฒนาโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนคุณภาพ" ตามเกณฑ์การศึกษาขั้นพื้นฐาน

            3)  ส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้นคุณธรรมนำความรู้โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      เป้าหมาย (Goal)

            1)  พัฒนาโรงเรียนให้ ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย ภายในปีการศึกษา 2561

            2)  พัฒนาโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยีและมีห้องสมุด 3D ภายในปีการศึกษา 2561

            3)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิม และให้สูงกว่าค่าเฉลี่ย สพฐ. ภายในปีการศึกษา  2561

            4)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นกว่าเดิมและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของระดับ สพป.รบ.1  ภายในปีการศึกษา 2561

            5) พัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยใช้หลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:40:48 น.

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-1127 อีเมล์: sosopee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ วงศ์ษาโรจน์ โทรศัพท์: 0961710098 อีเมล์: klanarong555@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]