โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 •      วิสัยทัศน์   

              หลักสูตรโรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศณัทธาทาน)  พุทธศักราช  2551 (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช  2555) มีโครงสร้างและเนื้อหาที่จะพัฒนาเด็กและเยาวชนในช่วงชั้นที่ 1 และช่วงชั้นที่ 2  ให้มีความรู้  ความสามารถ  เป็นคนดี มีคุณธรรม  สุขภาพดี สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  กอร์ปกับจัดสภาพแวดล้อม ศักยภาพด้านต่างๆของโรงเรียนและชุมชน  จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรไว้ ดังนี้

   

               "เป็นสถานศึกษาที่จัดการศึกษาได้มาตรฐานการศึกษา อย่างมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 21:40:48 น.

โรงเรียนวัดดอนตลุง(ราษฎร์ศรัทธาทาน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-1127 อีเมล์: sosopee@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กล้าณรงค์ วงศ์ษาโรจน์ โทรศัพท์: 0961710098 อีเมล์: klanarong555@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]