โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
  1. ข้อมูลทั่วไป

   

                  ชื่อโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฏร์รังสรรค์)    ที่ตั้ง ๑๔๗  หมู่ที่  ๘  ตำบลเกาะพลับพลา  อำเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี   สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

  ราชบุรี  เขต ๑  โทรศัพท์ ๐๓๒-๓๖๙๓๐๕  โทรสาร  ๐๓๒-๓๖๙๓๐๕ e Mail s๑๐๖@ratchaburi     Website   -          เปิดสอนระดับชั้นปฐมวัย ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  เนื้อที่  ๒๓ ไร่ 

  ๒  งาน  ๒๐ ตารางวา    เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่  ๘, ๙, ๑๐  และ  ๑๒

   

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

  โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)   ก่อตั้งเมื่อ   พ.ศ.  ๒๔๖๓   โดยพระอธิการสด  อร่ามจันทร์  เจ้าอาวาสวัดเกาะลอย  ใช้ศาลาการเปรียญเป็นสถานที่เรียน   โดยมีครูทองสุข   จารุภูมิ   ครูที่มีดวงตา พิการทั้งสองข้างเป็นครูสอน

     ๒๓   กันยายน  ๒๔๖๕  เปลี่ยนมาเป็นโรงเรียนประชาบาล  โดยมีนายอำเภอเป็นผู้จัดตั้ง  เปิดสอนระดับชั้นป. ๑ – ป.๔  มีนายนวล  เทพนิมิต   เป็นครูใหญ่

     พ.ศ. ๒๕๐๙   พระอธิการเพิ่ม  กมโล (พระครูโสภณรัตนาทร)  นายทองอินทร์   พิมพ์ครู  ครูใหญ่ และนายแม้น  ศรีรัฐ  ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง  ได้ขอความช่วยเหลือจากขุนดรุณกร

  วิธานบริจาคเงินในการก่อสร้างอาคารเรียนกว้าง   ๘  เมตร   ยาว  ๖๔  เมตร  มีมุขยื่น  ๓  มุข  และต่อมาขยายอาคารเรียนเพิ่มเติมเป็นอาคารเรียนยาว  ๑๒๐   เมตร  กว้าง  ๘  เมตร  จัดเป็นอาคาร

  เรียนที่ยาวที่สุดในจังหวัดราชบุรี  และขออนุญาตทางการใช้ชื่อโรงเรียนว่า  “โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)

            พ.ศ. ๒๕๑๐      เปิดสอนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย  ป. ๗  หลักสูตร  ๗  ปี

            พ.ศ. ๒๕๑๑      เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก

            พ.ศ. ๒๕๑๙      เปิดสอนชั้นอนุบาลชนบทหลักสูตร   ๒   ปี

            พ.ศ. ๒๕๓๗      เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา

           พ.ศ. ๒๕๔๐      เข้าโครงการโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา

            ปัจจุบันโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตราษฎร์รังสรรค์)  ปัจจุบันโรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัตฯ)มีครูปฏิบัติการสอน  ๑๓ คน   ครูอัตราจ้าง ๓  คน  ช่างครุภัณฑ์ 

  ๑คน   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  คือ นายวิเชียร   ทองน้อย   และ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  นายอำนาจ   อร่ามหนุน  จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า

  มีศรัทธา   รู้หน้าที่   มีความรู้   สู้งาน   ประสานสามัคคี  มีมนุษยสัมพันธ์

  คำขวัญประจำโรงเรียน    สุขภาพดี      มีวินัย    ใฝ่ศึกษา    พัฒนาสิ่งแวดล้อม


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-02 11:47:01 น.

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3236-9305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา แก้วกัญญา โทรศัพท์: 0844580534 อีเมล์: owenoke3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]