โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ (MISSION)

  1. จัดและส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนอย่างทั่วถึง
  2. สร้างหลักสูตรและพัฒนากระบวนการเรียนรู้  โดยเน้นคุณธรรม  จริยธรรม  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน
  3. พัฒนาระบบบริหารสถานศึกษาโดยเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
  4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
  5. ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และเป็นพื้นฐานการศึกษาต่อ
  6. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
  7. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และให้บริการแก่ชุมชน
  8. จัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันสิ่งเสพติดทุกชนิดในสถานศึกษา
  9. สร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชน  นำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จรรโลง  อนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
  10. ส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจพร้อมจัดสวัสดิการแก่บุคลากร  เพื่อให้เกิดคุณภาพในการพัฒนาการศึกษา

  เป้าประสงค์

  1. ประชากรวัยเรียนทั้งในและนอกเขตบริการได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
  2. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
  3. สภาพแวดล้อมมีบรรยากาศเอื้อต่อการจัดการศึกษา  มีร่มเงา  มีความสะอาด  มีภูมิทัศน์
  4. โรงเรียนมีระบบบริหารแบบมีส่วนร่วม
  5. ผู้เรียนมีทักษะการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูลได้
  6. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
  7. สถานศึกษาปลอดจากสิ่งเสพติด
  8. ครอบครัว  ชุมชน  องค์กรและสถาบันทางสังคมให้การยอมรับและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-02 11:47:01 น.

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3236-9305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา แก้วกัญญา โทรศัพท์: 0844580534 อีเมล์: owenoke3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]