โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์ (VISION)

    โรงเรียนดำเนินการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข   หลีกเลี่ยงอบายมุข   มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-10-02 11:47:01 น.

โรงเรียนวัดเกาะลอย(ชุณหะวัต ฯ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3236-9305 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: จันทร์จิรา แก้วกัญญา โทรศัพท์: 0844580534 อีเมล์: owenoke3@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]