โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ
  1. พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ คู่คุณธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล
  2.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถึชีวิตและการปกครองตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
  3.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมีทักษะชีวิต
  4.  ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลัังกาย
  5.  ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย มตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ
  6.  .ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมอย่างมีความสุข
  7.  ส่งเสริมพัฒนาให้ครูทุกคน สามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญอย่างครูมืออาชีพ
  8.ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง  ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภูมิปัญญา ประชารัฐทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  9.  ส่งเสริมการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีและแหล่่งเรียนรู้ในโรงเรียนและชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียน
   
   
   
  เป้าหมาย
  1.นักเรียนทุกคนได้เรียนรู้ตรงกับความต้องการของตนเอง
  2.นักเรียนสามารถแสดงสมรรถนะของตนได้อย่างเต็มที่ตามบุคลิกลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
  3.ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม สะอาด รื่มรื่น และ ปลอดภัย ตลอดเวลา
  4.โรงเรียนมีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง
  5.โรงเรียนใช้การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
  6.ครู และ บุคลากร มีโอกาสได้รับการพัฒนาตามที่ต้องการ
  7.ระบบ ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน เป็นปัจจุบัน ทันเหตุการณ์
  8.โรงเรียนให้บริการแก่ชุมชนในฐานะ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน
  9.โรงเรียนจัดกิจกรรมยุวกาชาดได้เป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นๆ จนเป็นศูนย์กลางการพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดในจังหวัดราชบุรี
  10.นักเรียนทุกคนไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทั้งในและนอกโรงเรียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32737317 อีเมล์: wadsoda_school@ratchabu
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี วัฒนสุนทร โทรศัพท์: 0819957866 อีเมล์: sontaree2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]