โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
            โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียน  เพื่่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน เน้นการอ่านออก เขียนได้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ มีคุณธรรม จริยธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสาธารณะ รักษ์สิ่งแวดล้อม มีสุขภาพที่ดี นำภูมิปัญญาประชารัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
   
  ปรัชญาการศึกษา
  นัตถิ  ปัญญา  สมา  ลาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี  

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-32737317 อีเมล์: wadsoda_school@ratchabu
เว็บมาสเตอร์:: สุนทรี วัฒนสุนทร โทรศัพท์: 0819957866 อีเมล์: sontaree2504@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]