โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •                  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสได้เริ่มเปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2483     โดยอาศัยศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่ศึกษาเล่าเรียน นายสินธุ์ ฉิมพิบูลย์ เป็นครูใหญ่  เนื่องจากการอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญไม่สะดวกหลายประการเพราะทางวัดต้องใช้ศาลาบำเพ็ญกุศลอยู่เสมอ จนกระทั่งถึงปี 2501 ท่านเจ้าคุณราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดฝ่ายธรรมยุติ ได้ริเริ่มทำการก่อสร้างตัวอาคารเรียนขึ้นโดยมีคุณหญิงจิตรา บูรณศิริ ร่วมกับคุณหญิงประทุม อมาตยกุล และญาติ  ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 159,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)  เพื่อสร้างอาคารเรียน

                  วันที่ 22 มกราคม 2502 ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 3 ค่ำ เดือนยี่ ปีกุน เวลา 13.25 น. ได้มีการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมีท่านรองอธิบดีกรมสามัญศึกษา ชื่อนายบุรินทร์ สิมพลิก เป็นประธานวางศิลาฤกษ์  โรงเรียนได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย และได้ทำพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายจันทร์ สมบูรณ์กุล มาเป็นประธานในการเปิดป้ายเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2506 ตรงกับวันจันทร์ขึ้น 10 ค่ำ เดือน 4 ปีเถาะ เวลา 10.30 น. และได้ทำพิธีมอบให้แก่ทางราชการ   มีนายประณีต นงค์ทอง เป็นครูใหญ่เปิดทำการสอนตั้งแต่ ป.1 – ป.4 มีอาคารเรียน 1หลัง

                  ปี พ.ศ. 2518 คุณหญิงจิตรา   บูรณศิริ     ได้มอบเงินมาให้เปลี่ยนฝ้าเพดานใหม่และสมทบทำโรงอาหารเป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      และได้เงินผันของรัฐบาลเทพื้นโรงอาหาร    และถมดินสนามโรงเรียนอีก  ขณะนั้น นายมนต์  ซังพุก เป็นครูใหญ่

                  ปี พ.ศ. 2521 ได้ขยายชั้นเรียนตามแผนการศึกษาของชาติถึงชั้น ป.5 และ พ.ศ. 2522       ได้ขยายชั้นเรียนถึง ชั้น ป.6 จึงทำให้อาคารเรียนไม่พอ

                  ปี พ.ศ. 2523    ทางรัฐบาลได้ให้งบประมาณมาสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1.ก ขนาด 3 ห้องเรียน เป็นเงิน 375,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)      และได้เปิดใช้เรียนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2523 เป็นต้นมา

                  ปี พ.ศ. 2526 ทางรัฐบาลให้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์อีก 1หลัง เป็นเงิน 230,000 บาท (สองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)        พร้อมด้วยส้วมอีก 1 หลัง 4 ที่นั่ง    เป็นเงิน  42,000   บาท(สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) แล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 14 มีนาคม 2527

                  5  ตุลาคม 2529  นายวิโรจน์ ธัญประณีตกุล ย้ายมาดำรงตำแหน่งแทน นายมนต์  ซังพุก ซึ่งลาออกจากราชการ

                  18  เมษายน 2528   ได้งบสร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.33  จำนวน   3   ถัง      เป็นเงิน 28,233 บาท(สองหมื่นแปดพันสองร้อยสามสิบสามบาทถ้วน)

                  23 สิงหาคม 2529      ได้รับเงินบริจาคจากนายเอี้ยง เอี่ยมกิจ เป็นเงิน12,759 บาท  (หนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน)    ทาสีอาคารเรียน 2 หลัง

                  8 พฤศจิกายน  2531 นายสุนทร  คุสินธุ์   ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  แทน  นายวิโรจน์    ธัญประณีตกุล

                  25 มกราคม 2532    จัดสร้างเรือนเพาะชำ แบบ พ.1. ขนาด 4x6 เมตร สูง 2  เมตร     จากเงินงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2532 จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เป็นเงิน 19,500 บาท   (หนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

                  5 ธันวาคม 2532 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน     ร่วมพัฒนาปรับปรุงบริเวณโรงเรียนพระครูมงคลเจติยานุรักษ์ บริจาคหินเกล็ด จำนวน 20 คันรถ เป็นเงิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)ทำถนนทางเดินหน้าอาคารเรียน นายสุนทร  คุสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินการ               

                  19 กันยายน 2533 คณะกรรมการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน จัดทำรั้วลวดหนาม ด้านทิศตะวันออกยาว 128 เมตร ได้รับงบประมาณค่าวัสดุโครงการพัฒนาชนบท ตามข้อเสนอของ   ส.ส.พ.อ.วินัย  เจริญจันทร์     เป็นเงิน 10,000 บาท   (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   นายสุนทร คุสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินการ

                  22 กุมภาพันธ์ 2534 ก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/2529 1 หลัง 4 ห้องเรียน งบประมาณ 1,200,200 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองร้อยบาทถ้วน) จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ นายสุนทร  คุสินธุ์ อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้าง

                  2 – 6 มีนาคม 2534 ก่อสร้างถังเก็บน้ำฝน รพช.    ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1.50  เมตร  สูง 1.80 เมตร  1 ชุด  จำนวน 4 ถัง

                  11 เมษายน 2534 ซ่อมแซมอาคารเรียนแบบพิเศษ 2 ชั้น 4 ห้องเรียน     โดยเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา เปลี่ยนฝ้าเพดาน ปรับปรุงช่องแสง งบประมาณ 134,200 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)  จาก สปช. นายสุนทร  คุสินธุ์ อาจารย์ใหญ่ควบคุมงานก่อสร้าง

                  16 เมษายน 2534 สร้างถังเก็บน้ำฝน แบบ ฝ.30 พิเศษ สูง 2.40 เมตร กว้าง 2.00 เมตร  จำนวน 1 ชุด 4 ถัง งบประมาณ 65,000 บาท   (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  นายสุนทร   คุสินธุ์      อาจารย์ใหญ่ควบคุมงานก่อสร้าง

                  17เมษายน 2534ทาสีอาคาร 3 และสร้างส้วม เป็นเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)  จากการบริจาคของผู้ปกครอง

                  25 ธันวาคม  2535    ปรับปรุงบริเวณสนามโรงเรียน        ได้รับการสนับสนุนดินจากทหารกองพัน ช.คมศ. จำนวน 208 ลบ.เมตร มูลค่า 8,550 บาท (แปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โครงการสร้างทางสาย ราชบุรี – จอมบึง        ได้นำรถปรับเกรดดิน เป็นเงิน 3,750 บาท  (สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

                  13 กรกฎาคม 2536 จัดตกแต่งบริเวณอาคารสถานที่ โดยจัดถมดินทำสวนหย่อม โดยรอบอาคาร 3 ปลูกต้นไม้ ตามแนวถนนทางเดินหน้าอาคาร มูลค่า 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

                  11 สิงหาคม 2536 ปรับปรุงถนนทางเดิน ภายในโรงเรียน กว้าง 4 เมตร หนา 10 ซม. ระยะทาง 350 เมตร จากการสละแรงงานของผู้ปกครองนักเรียน   นางวรรธนาพร คุสินธุ์   ขอบริจาคหินคลุกจากคุณสมภูมิ  ไวคกุล จำนวน 10 คันรถ      คุณณรงค์  อนันตกุล     จำนวน 8 คันรถ   ผู้ใหญ่เสงี่ยม  มูลสวัสดิ์คุณสุรพล  มูลสวัสดิ์  คุณสุพจน์  ทองสุก  นำรถช่วยบรรทุกหินคิดเป็นมูลค่า 10,800 บาท (หนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)

                  22 สิงหาคม 2536      ทำการขุดบ่อน้ำตื้น 1.20 เมตร ลึก 6 เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์งบประมาณ 17,000 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

                  23 กันยายน 2536     จัดทำรั้วโรงเรียนระยะทางยาว 388 เมตร       งบประมาณ 290,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ส.ส.เชาวริน  ลัทธศักดิ์ศิริ    ของบประมาณ

                   4 พฤศจิกายน 2536 จัดทำถนนทางเข้าโรงเรียนด้านทิศใต้ระยะทาง 35 เมตร กว้าง 4 เมตร มูลค่า 6,200 บาท (หกพันสองร้อยบาทถ้วน)    จากเงินบริจาคของผู้ใหญ่เสงี่ยม  มูลสวัสดิ์

                 10 ตุลาคม 2537   ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาจังหวัดจาก    ร.ต.ท. เชาวริน   ลัทธศักดิ์ศิริ  ส.ส.จังหวัดราชบุรี จัดงบประมาณปี 2537 สร้างถนนราดยางภายในโรงเรียน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 350 เมตร งบประมาณ 392,000 (สามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)นายสุนทร  คุสินธุ์ อาจารย์ใหญ่ควบคุมการก่อสร้าง

  1 มีนาคม 2538 นายสุนทร  คุสินธุ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดใหญ่โพหัก สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอบางแพ

  31 มีนาคม 2538 นายปรีชา  คุสินธุ์ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนบ้านหนองนางแพรว ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส

  15 พฤษภาคม 2539 นายสมยศ  หลงสมบุญ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดห้วยปลาดุก อำเภอเมือง ราชบุรี จังหวัดราชบุรี ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส

  18 กรกฎาคม 2539 ได้ดำเนินการสร้างสวนหย่อมด้านหน้าอาคารและด้านข้างทางทิศตะวันออกของอาคารเรียนหลังที่ 1 ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     โดยอาจารย์ นพวัลย์  อุทัยฤกษ์  เป็นผู้ติดต่อดำเนินการ ออกแบบโดย นายสมยศ  หลงสมบุญ อาจารย์ใหญ่

  9 สิงหาคม 2539 ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องส้วมแบบ สปช. 601/26  ด้วยการปูกระเบื้องที่พื้นเพื่อไม่ให้น้ำขัง ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน)

  1 พฤศจิกายน 2539 นายสมยศ  หลงสมบุญ อาจารย์ใหญ่และนักการฯได้ช่วยกันจัดทำที่ปัสสาวะชายขึ้นใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงของเก่า ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 3,500 บาท(สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

               29  มกราคม 2540   คณะครูนำโดย นางมาฆะ  บวงสรวง  ได้เป็นผู้ติดต่อผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 จังหวัดราชบุรี   มาสร้างสนามวอลเลย์บอล งบประมาณทั้งสิ้น 32,000 บาท(สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

                12 กุมภาพันธ์ 2540 ได้ดำเนินการต่อเติมอาคารเรียนหลังที่ 3 แบบ สปช. 105/29 โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ นายสมยศ หลงสมบุญ อาจารย์ใหญ่เป็นผู้ออกแบบ ใช้งบประมาณใน         การก่อสร้างทั้งสิ้น 307,000 บาท   (สามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน)  โดยการบริจาควัสดุและค่าแรงของ          คุณนัยสุทธิ์  อนุตรพร  ผู้ติดต่อคือ นางนพวัลย์  อุทัยฤกษ์ ควบคุมการก่อสร้างโดย นายสมยศ  หลงสมบุญ

  1 มีนาคม 2540    ได้ดำเนินการทาสีอาคารเรียน อาคาร 1 และอาคาร 2 เปลี่ยนรางน้ำที่อาคาร 1 และปรับปรุงโรงฝึกงานโดยเงินงบประมาณของทางราชการตามโครงการปรับปรุงโรงเรียนให้เป็นปัจจุบันของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายสุขวิช  รังสิตพล)  โรงเรียนได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 81,750 บาท และผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันบริจาควัสดุสมทบเป็นเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  และค่าแรงคิดเป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)     ควบคุมงานโดย นายสมยศ  หลงสมบุญ

               ปีการศึกษา  2540  ร.ร.ได้รับการประเมินให้เป็นโรงเรียนดำเนินงานสุขบัญญัติดีเด่นแห่งชาติของจังหวัดราชบุรี

               9 มีนาคม  2541 ได้เริ่มสร้างป้ายชื่อโรงเรียนด้านหน้าประตูโรงเรียนด้วยหินแกรนิต โดยการบริจาคของ คุณสมภูมิ  คุณอัญชนา  ไวคกุล  จำนวน 25,000 บาท(สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   โดยการติดต่อของ นางมาฆะ  บวงสรวง         และการบริจาคของ คุณย่ากลับ  วงค์เนียม บริจาค 15,000 บาท โดยการติดต่อของ นายสมยศ  หลงสมบุญ  รวมเป็นเงิน  40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)25  พฤศจิกายน  2541  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นขนาดเล็ก  อันดับที่  1  ของสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

               12  กุมภาพันธ์  2542    ได้ดำเนินการติดต่อถมดินด้านข้างสนามวอลเลย์บอล  จำนวน  24 คันรถเป็นเงิน   1,680  บาท   (หนึ่งพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)นางนพวัลย์   อุทัยฤกษ์   ผู้บริจาค   

                 8  เมษายน  2543  ได้รับงบประมาณวางท่อน้ำรอบบริเวณโรงเรียน      เป็นเงิน  16,700  บาท  (หนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

               26    มีนาคม  2544   ได้ดำเนินการปรับปรุงอาคาร  3  ชั้นล่างห้องประชุมและเสาธง   ปูกระเบื้องพื้นห้องประชุม  และเสาธง ใช้งบประมาณ 90,000  บาท(เก้าหมื่นบาท) จากคุณนัยสุทธิ์ อนุตรพร      ผู้ติดต่อคือ   นางนพวัลย์   อุทัยฤกษ์   ควบคุมการปรับปรุงโดย   อาจารย์ใหญ่   นายสมยศ  หลงสมบุญ   

                  นายสมยศ  หลงสมบุญ  อาจารย์ใหญ่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544     สั่ง   ณ  วันที่ 10 มิถุนายน 2545

                   ปีการศึกษา 2545 เป็นโรงเรียนมาตรฐาน การศึกษาโดยได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) คณะกรรมการมาประเมิน 10  -  12 กันยายน 2545   และได้รับการประเมินได้เป็นโรงเรียน 5 ดาว

    ปีการศึกษา 2548 เป็นโรงเรียนมาตรฐาน การศึกษาโดยได้รับการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และการประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) คณะกรรมการมประเมิน

  (23,24,27 ก.พ.48) และได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับป้ายทอง

                    ปีการศึกษา2549  ซ่อมแซมรั้วที่ประสบภัยธรรมชาติ     ใช้เงินงบประมาณ 13,300    บาท(หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน)21 ส.ค. 2549 ซ่อมแซมเสาระเบียงอาคารเรียนแบบ  ป 1 ก.  ใช้งบประมาณ    40,000  บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)  นักกีฬาของโรงเรียนชนะเลิศที่ 1     ในการแข่งแข่งวอลเลย์บอลหญิง และปิงปองหญิง   ได้เหรียญเงิน ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย

                    ปีการศึกษา 2550    ได้รับการประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

  20  กันยายน  2550  ได้รับงบประมาณโครงการพัฒนาการเรียนการสอนสอนภาษาอังกฤษโดยจ้างวิทยากรมาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

  24  กันยายน  2550 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร 1,อาคาร 2  ใช้เงินงบประมาณ     64,200    บาท (หกหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

                  22  ธันวาคม  2550 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งผลคุณภาพชีวิตให้กับเด็กนักเรียน โดยปรับปรุงเทลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 18.00 X 17.40 ม. ความสูง 0.15 ม. งบประมาณ 99,000 บาทได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

                   ปีการศึกษา  2550 นักกีฬาของโรงเรียนชนะเลิศที่ 1ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงปิงปองหญิง   และรองชนะเลิศวอลเลย์บอลชาย

  ปีการศึกษา  2551 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเขางู เมื่อวันที่19 ธันวาคม

  2551   นักกีฬาของโรงเรียนชนะเลิศที่ 1ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย  และชนะเลิศการแข่งขันเปตองหญิง   โรงเรียนได้รับรางวัล ชนะเลิศ  การประกวดคู่หูโรงเรียนส่งเสริมทันตสุขภาพ จังหวัดราชบุรี   ปี 2551      14  มีนาคม  2551  ปรับปรุงพื้นห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยเทคอนกรีตผสมเสร็จ 6,000 บาท ปูกระเบื้อง 5,200  บาท  ได้รับเงินบริจาคของครูและผู้ปกครอง

                   ปีการศึกษา  2552 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเขางู เมื่อวันที่   16 ธันวาคม  2552    โรงเรียนได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1 กีฬาฟุตบอลก่อนประถม 7 คน  ส่วนในระดับประถมศึกษาได้รับรางวัลดังนี้

                  - ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศที่ 1   กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย ,   เปตองหญิง

                  - ได้รับถ้วยรางวัลที่ 2                ปิงปองชาย  , ปิงปองหญิง  ,หมากฮอสชาย

  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเครื่อข่ายที่ 2  ได้รับรางวัลดังนี้

                  - มารยาทงามอย่างไทยได้รับรางวัล เหรียญทองคือ ด.ช.วีรวํฒน์ ศรีนภาและด.ญ.เจนนิภา ห้วยพินิจ

                  - คัดลายมือ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ด.ช.วชิรพงษ์  พรมสุรินทร์

                  - อ่านร้อยกรอง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ด.ญ.นฤมล  คงเกษตร

                  - ร้องเพลงไทยลูกทุ่งรับรางวัลเหรียญทองแดง คือ ด.ช.ชยานนท์ จินดา และ ด.ญ.เจนจิรา ทองพันธ์

  - ได้รับ เกียรติบัตร “เป็นโรงเรียนอ่อนหวาน” ในโครงการส่งเสริมการรณรงค์ลดการบริโภคหวานในเด็กจังหวัดราชบุรี 2552  เมื่อวันที่ 29  ตุลาคม 2552

              - นักเรียนเข้ารับการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ เมื่อ 16 – 18 พฤศจิกายน 2552

              - นักเรียนเข้าค่ายกล้าคุณธรรม ที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  เมื่อ 15 – 17 มกราคม 2553

  30 เมษายน 2552 ปรับปรุงส้วมทรงเพิงหมาแหงน โดยเปลี่ยนกระเบื้อง ปูพื้นกระเบื้อง ทาสีผนังห้องส้วม โดยใช้เงินงบรายหัว 11,400 บาท

                 ปีการศึกษา  2553   โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเขางู เมื่อวันที่  14   มกราคม   2554   ผลการแข่งขัน

                  กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย       ได้รับรางวัลที่ 1       กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง     ได้รับรางวัลที่ 1

                   ปิงปองหญิง                      ได้รับรางวัลที่ 1                      ปิงปองชาย                         ได้รับรางวัลที่ 2

                  หมากฮอสหญิง                 ได้รับรางวัลที่ 2                      หมากฮอสชาย                 ได้รับรางวัลที่ 3       

                  เปตองชาย                         ได้รับรางวัลที่ 3

                  ปีการศึกษา  2554   ได้รับรองเป็นโรงเรียนมาตรฐานการศึกษารอบสามของ  สมศ.  12-14 กรกฏาคม 2554  ผลการแข่งขันทักษะทางวิชาการโรงเรียนเครื่อข่ายที่ 2  ได้รับรางวัลดังนี้

  - โครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาได้รับรางวัล เหรียญทอง  

                  - แอโรบิค ได้รับรางวัล เหรียญทอง  

                  - อ่านออกเสียงและจับใจความ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

                  - ร้องเพลงไทยสากลหญิง  ได้รับรางวัลเหรียญทอง ร้องเพลงไทยสากลชาย   ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

  - ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

                  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเขางู เมื่อวันที่  22-30  ธันวาคม   2554  ผล  การแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเขางู  ได้รับรางวัลดังนี้

                  กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย       ได้รับรางวัลที่ 1      กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง      ได้รับรางวัลที่ 2

                  เปตองหญิง                    ได้รับรางวัลที่ 1     

                  หมากฮอสชาย                ได้รับรางวัลที่ 1      หมากฮอสหญิง              ได้รับรางวัลที่ 2       

                  ชักเย่อ                                    ได้รับรางวัลที่ 1     

                  ปิงปองหญิง                   ได้รับรางวัลที่ 2         

                  ตะกร้อ(ชาย)                        ได้รับรางวัลที่ 2     

                 ปีการศึกษา  2555  เป็นผู้นำจัดการอบรมผู้นำส่งเสริมสุขภาพนักเรียนร่วมกับ รร.วัดเจติยาราม  และรร.วัดห้วยหมู ในวันที่ 6 – 8 ส.ค. 2556 ซึ่งได้ผู้นำส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โรงเรียนละ 25  คนเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กับครูตำรวจ  D.A.R.E   เข้าร่วมแข่งขันกีฬากลุ่มเขางู เมื่อวันที่  17-21  ธันวาคม  2555        ผลการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนเขางู  ได้รับรางวัลดังนี้

                  - กีฬาวอลเลย์บอลชาย       ได้รับรางวัลที่ 1     

                  - ตะกร้อ(ชาย)                     ได้รับรางวัลที่ 1   

                  - กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง      ได้รับรางวัลที่ 2

                  - ปิงปองชาย                       ได้รับรางวัลที่ 3     

                 - ฟุตบอลประถม                   ได้รับรางวัลที่ 3     

  30  กันยายน 2556 นายสมยศ  หลงสมบุญ เกษียณอายุราชการ

  21ตุลาคม 2556  นางอ้อยทิพย์ เกตุสวัสดิ์สมคร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่นครบาล  อ.เมือง จ.ราชบุรี  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3231-3120 อีเมล์: s182@ratchaburi1.org
เว็บมาสเตอร์:: สุชัญญา รวยภิรมย์ โทรศัพท์: 0652133928 อีเมล์: aung4.mook@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]