โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • Facebook
 • ประวัติโรงเรียน
 • ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

   

  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๑  ตำบลคุ้งน้ำวน  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  ครูคนแรก  คือ  นายสุข  หนุนภักดี  คนต่อมา  คือ  นายนาค  เป็นครูใหญ่และครูผู้สอนมีครูคนเดียว  ไม่ปรากฏวันก่อตั้ง  เคยยุบโรงเรียนมาหลายครั้งแล้ว  เนื่องจากมีนักเรียนจำนวนน้อย  นายเยื่อ  พลจันทร์ทำหน้าที่ครูใหญ่และครูผู้สอน  ต่อมาได้ประกาศแต่งตั้งขึ้นใหม่เมื่อวันที่  ๑  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๗๗  ขณะนั้นให้นายเลย  มณเฑียรรัตน์  เป็นครูใหญ่  นายผ่อง  สุทธิพงษ์  และนายกลึง  เล็บครุฑ  ทำหน้าที่ครูสายผู้สอน

            ปี  พ.ศ. ๒๔๘๗  นายซ้อน  ศรีประเสริฐ  เป็นครูใหญ่  ครูสายผู้สอน  คือ  นายสง่า  ฤทธิรงค์  และนางเจริญ  นิลวงศ์  ต่อมานายซ้อน  ศรีประเสริฐ  ถึงแก่กรรม  ได้แต่งตั้งนายคมกฤษ  สุขศรี  เป็นครูใหญ่  ตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๑๔  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ 

            โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)  มีพื้นที่  ๓  ไร่  ๕๐  ตารางวา  เป็นที่ธรณีสงฆ์ของวัดคุ้งกระถิน  มีอาคารเรียน  จำนวน  ๒  หลัง  ๗  ห้องเรียน  คือ

            ๑.  อาคารเรียนแบบ ป ๑ ข./๒๕๐๘  จำนวน  ๓  ห้องเรียน  ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณทางราชการ  ๕๐,๐๐๐  บาท  ประชาชนร่วมบริจาค  ๓๗,๙๗๗  บาท  สร้างเสร็จปี  พ.ศ. ๒๕๐๘  และในปี  พ.ศ. ๒๕๒๗  ได้รับงบประมาณซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาสังกะสี  เป็นกระเบื้องลอนคู่  และเปลี่ยนเสาคอนกรีต

            ๒.  อาคารเรียนแบบ ป ๑ ข./๒๕๒๐  ก่อสร้างโดยใช้งบประมาณทางราชการจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี  จำนวน  ๑๓๐,๐๐๐  บาท  ประชาชนร่วมบริจาคสมทบ  ๑๐.๐๐๐  บาท  สร้าง  ๒  ห้องเรียน  ต่อมาได้รับเงินจากสำนักงบประมาณแผ่นดิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  และประชาชนสมทบเพิ่มต่อเติมอีก  ๒  ห้องเรียน

            ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  นางพิศ  ศรีประเสริฐ  บริจาคเงิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างโรงอาหาร  ได้สร้างความช่วยเหลือจาก  กสช.  เทพื้นคอนกรีต  ขนาดกว้าง  ๑๗  เมตร  ยาว  ๒๑  เมตร

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๑  ได้รับงบประมาณสร้างบ้านพักครู  ๑  หลัง แบบองค์การบริหารส่วนจังหวัด

            ปี  พ.ศ. ๒๕๒๒  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑  ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  ๖

  ปี  พ.ศ. ๒๕๒๖  ได้รับงบประมาณสร้างส้วม  แบบ สปช. ๖๐๑/๒๕๒๖  จำนวน  ๑  หลัง  ๔  ห้อง  พร้อมที่ปัสสาวะชาย  งบประมาณ  ๖๐,๐๐๐  บาท

            วันที่  ๗  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๓๔  นายระดม  รศมนตรี  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  จนถึงวันที่  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๑  นายนะดม  รศมนตรี  ได้ลาออกจากราชการ  นางสำราญ  ศรีสุข  ทำหน้าที่ 

  รักษาการแทนในตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. ๒๕๔๑  ได้รับงบประมาณทำรางน้ำฝน  และได้รับงบประมาณทำถนนราดยางชั้นเดียว  กว้าง  ๕ X ๑๐๐  เมตร

            วันที่  ๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๒  ต่อเติมโรงอาหาร  ซ่อมหลังคากระเบื้อง  เทพื้นคอนกรีต  ติดตั้งไฟฟ้าและพัดลม

            วันที่  ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  นายสุรีย์  อมาตยพงศ์  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  และประเมิน

  ผลงานเกณฑ์คุณภาพเข้าสู่ตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  เมื่อวันที่  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๔๕

            วันที่  ๑๖  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๗  นายอุดม  ศิวโมกษธรรม  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

            วันที่  ๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๐  นางกฤติยา  พลอยเรียง  มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

  โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน (ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านกล้วย  ตำบลท่าราบ อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี

                 วันที่ ๒๕  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  นายสมพงษ์  สัยเขียนวงษ์  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)

                วันที่ ๔  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๗  ปรับปรุงห้องน้ำด้วยงบบริจาค 58,839 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากครอบครัว สอบต.โชคชัย  พลจันทร์  จำนวน ๔๗,๐๐๐ บาท  รายการปรับปรุง คือ เปลี่ยนโถส้วมเป็นแบบนั่งราบ ๒ ที่   อ่างเคาร์เตอร์ล้างมือ ๒ ที่ โถปัสสาวะ  ๒ ที่ พร้อมปูกระเบื้องและทำระบบน้ำทิ้งใหม่

                วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ทอดผ้าป่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น ๗๘๖,๖๗๖.๗๕  บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบหกบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

             วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยปรับปรุงชั้นล่างของบ้านพักครู ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ๓๕๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

            วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถมดินลูกรังรอบอาคาร ป.๑ ข /๒๕๐๘  ด้วยการบริจาคของคุณชาคริต  พัวเจริญ  จำนวน ๒๐ คัน เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๐๐๐ บาทถ้วน

            วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ถมดินบริเวณริมแม่น้ำที่ถูกน้ำกัดเซาะด้วยงบผ้าป่า จำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)

            วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ก่อสร้างเขื่อนเรียงหิน ขนาดความยาว ๒๔ เมตร ด้วยงบผ้าป่าจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คุณอรวรรณ วงศ์ชนะภัย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท และจากครูสำราญ  ศรีสุขและคณะ จำนวน  ๖๖,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๒๑๖,๐๐๐  บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

            วันที่ ๑๙  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ดำเนินการกั้นห้องเรียนอาคาร ป.๑ ข/๒๕๐๘ จำนวน ๓ ห้อง ทาสีเพดาน และทาสีห้องสมุด จำนวน ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)

            วันที่ ๒๘  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ วางท่อระบายน้ำป้องกันน้ำท่วม  ด้วยงบผ้าป่า จำนวน ๑๓,๑๙๕ บาท(หมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

            วันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑,๒  ด้วยงบผ้าป่า  จำนวน ๑๑,๖๕๐  บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

            วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ วิทยาลัยสารพัดช่าง สมุทรปราการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของโรงเรียน ด้วยงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

             วันที่ ๒๔ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารเรียน ๑ และ อาคาร ๒  จำนวน  ๑๔๗ ตารางเมตร ด้วยงบบริจาค  ๓๕,๐๐๐ บาท จากคุณอรวรรณ  วงค์ชนะภัย

            วันที่  ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  ก่อสร้างที่แปรงฟัน/ที่ล้างมือ ด้วยงบบริจาคจาก ดร.อธิตา  เสาวลักษณ์   จำนวน  ๓๐,๐๐๐ บาท

          วันที่  ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘  ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป. ๑ ข./๒๕๐๘ และ ป. ๑ ข.๒๕๒๐  โดยการก่ออิฐบล็อกรอบอาคารเรียนและปูพื้นกระเบื้อง ด้วยงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน  ๘๕,๐๐๐ บาท

               วันที่ ๑๘  มิถุนายน ๒๕๕๘  กองทุน มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนของศิษย์เก่าครูเจริญ นิลวงศ์  สำหรับเด็กเรียนดี  ตั้งใจเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท

              วันที่  ๙  กรกฎาคม   ๒๕๕๘ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมซิงช้า และทาสีล้อรถยนต์

  เพื่อทำสนาม BBL  สนับสนุนงบประมาณจากคุณยายสมจิต  เสมประวัติ  จำนวน  ๕,๐๐๐ บาท

  เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘   ทุนจากคุณเบญจวรรณ  หงส์สวาสดิวัฒน์  จำนวน  ๑๐ 

  ทุน จำนวนเงิน  ๕,๐๐๐  บาท

             วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘ รับมอบคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะจาก คุณอรวรรณ  วงศ์ชนะภัยและครอบครัว  จำนวน ๒ เครื่อง เป็นเงิน ๓๕,๐๐๐ บาท

             วันที่  ๑๗ พฤศจิกายน  ๒๕๕๘   รับมอบรถยนต์กระบะพร้อมหลังคาและเบาะนั่ง ยี่ห้อมิชูมิชิ

  จำนวน 1 คัน มูลค่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท  คุณอรวรรณ  วงศ์ชนะภัยและครอบครัว  

             วันที่  ๑๘ พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ ย้ายศาลาพักร้อน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองใช้ประโยชน์

  ด้วยงบบริจาค  ๑๐,๐๐๐ บาท  สนับสนุนโดยครูประสาท  จันทรวิมล  จำนวน ๕,๐๐๐ บาท  คุณนิตินันท์ คงสิริ คุณเกริกฤทธิ์ นักปั่นจักรยานจากกรุงเทพฯ บริจาค ๕,๐๐๐ บาท

             วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ ปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหน้าโรงเรียน สนับสนุนงบประมาณ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดคุ้งกระถิน  เป็นเงิน ๑๒๖,๐๐๐  บาท

              วันที่  ๒๕ พฤศจิกายน   – ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๘ กรมการทหารช่าง นำโดย พ.ท.ชูเกียรติ  รักษาวงศ์ ผู้บังคับโรงเรียนนายสิบกรมการทหารช่าง ได้พัฒนาโรงเรียนเมื่อวันที่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระราชสมภพ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๘   ดังนี้คือ

           ๘.๑ สีทารั้วโรงเรียน มูลค่า ๑๒,๐๐๐ บาท

           ๘.๒  ทาสีเสาธง

           ๘.๓  ทาสีแผงเหล็กป้ายประชาสัมพันธ์ขนาด ๒ x ๓ ตารางเมตร

           ๘.๔  ตัดหญ้าและตกแต่งต้นไม้ ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน

           ๘.๕  เทฐานศาลาพักร้อยพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๕ x ๕  ตารางเมตร

           ๘.๖  เปลี่ยนคานหลังคาโรงอาหาร จำนวน ๑ ตัว ขนาด ๑.๕ นิ้ว X ๕ นิ้ว X ๕ เมตร

           ๘.๗  ก่อสร้างและติดตั้งฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณหน้า

  โรงเรียน มูลค่า ๗,๐๐๐ บาท

              วันที่  ๑๙  พฤศจิกายน   ๒๕๕๘  วางท่อระบายน้ำระยะทาง 21 เมตร เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

  สนับสนุนงบประมาณโดยครูมิ่งขวัญ  แก้วเกตุ  จำนวน ๘,๐๐๐ บาท และครูอรอนงค์  แก่นน้อย ๕,๐๐๐ บาท  

            วันที่ ๑๙  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ร้านโชคบุญชู โดยคุณสมศักดิ์ คุณมาลี  อุ่นสมพงศ์  และครอบครัวสนับสนุนรถแมคโคขุดดินวางท่อระบายน้ำและบริจาคดิน ๑ คัน ถมสนาม และหินเกร็ด ๑ คัน ปรับปรุงพื้นที่ของโรงเรียน เช่น หน้าห้องน้ำ  เรือนปลูกผัก  ฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระเจ้าอยู่หัว และฐานศาลาพักร้อน เป็นต้น มูลค่า ๕,๐๐๐ บาท 

            วันที่  ๔ มกราคม  ๒๕๕๙  เทพื้นคอนกรีตโรงเรียนอาหาร จำนวน  ๖๘ ตารางเมตร  สนับสนุนงบประมาณ โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ  เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาท    

              วันที่  ๘  มกราคม  ๒๕๕๙ สนับสนุนขนมสำหรับโครงการอาหารกลางวัน โดยคุณแม่บุญช่วย ปานดารา และครอบครัว ผู้ใหญ่สุวัฒน์ กอประเสริฐสุด  ตลอดปีการศึกษา เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

              วันที่  ๘ มกราคม  ๒๕๕๙ สนับสนุนข้าวสารสำหรับโครงการอาหารกลางวัน โดยคุณอัญชัญ  ไพศาลนันท์  และครอบครัว ตลอดปีการศึกษา มูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท

              วันที่ ๘ มกราคม   ๒๕๕๙  กองทุนการศึกษาคุณพ่อเสน่ห์ คุณแม่บุญช่วย  ปานดารา และ

  ตระกูล แซ่เตียว ทุนละ ๕๐๐ บาท จำนวน  ๕,๐๐๐  บาท มอบวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙

               วันที่ ๘ มกราคม   ๒๕๕๙   พระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดคุ้งกระถิน มอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ จำนวน   ๖   ทุน เป็นเงิน ๓,๐๐๐  บาท    

  วันที่ ๘ มกราคม   ๒๕๕๙    คุณกรวุฒิ  ยืนยง   มอบทุนการศึกษาในวันเด็กแห่งชาติ จำนวน  ๔

  ทุน เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

               วันที่  ๒๒ มกราคม   ๒๕๕๙  ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาพักร้อน ติดตั้ง ทาสี ทำรั้ว ปูหญ้าและ

  ติดตั้งตัวสัตว์ สนับสนุนงบประมาณโดย คุณครูภัทรพร  ณรงค์ศักดิ์  จำนวน  ๒๐,๐๐๐ บาท

              วันที่ ๑  กุมภาพันธ์   ๒๕๕๙  ผู้ใหญ่สุเมธ  สุขศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๗ ต.คุ้งน้ำวน บริจาคดิน ๓

  คัน มูลค่า ๓,๖๐๐ บาท ถมสนามและถมขอบถนนที่ชำรุด

               วันที่ ๑๖  มีนาคม  ๒๕๕๙   ชมรมผู้ขับขี่มอเตอร์ไซด์ใหญ่จังหวัดราชบุรี(MB.MC) บริจาค ทุน

  ๕,๐๐๐ บาท และจักรยาน ๕ คันๆละ ๑,๖๕๐  บาท เป็นเงิน  ๗,๗๕๐  บาท 

       วันที่ ๒๔ พฤษภาคม – ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙  โรงเรียนถมดินสนามและบริเวณโรงเรียนโดยรอบเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และป้องกันน้ำท่วมขัง สนับสนุนงบประมาณโดยคุณธนิตศักดิ์  พิชิตฉีตรพงศ์  เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท

      วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ โครงการ Cu ปันน้ำใจ สหกรณ์เคดิดยูเนียนบางนกแขวก โดยคณะกรรมการบริหาร อบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียน มูลค่า ๔,๐๐๐ บาท

      วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ คุณวสุ คุณจีรดา  เผ่าตำรวจ ผู้ปกครอง เด็กชายเตชินท์  แสงมณี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓   มอบจอคอมพิวเตอร์ จอแอลซีดี จำนวน ๑๐ จอ ให้กับห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียน

      วันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  โรงเรียนก่อสร้างสนามกีฬาเปตอง สนับสนุนงบประมาณ โดยคุณธนิตศักดิ์  พิชิตฉัตรพงศ์

       วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐  ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาดพื้นที่ กว้าง ๙ เมตร  ยาว ๒๐ เมตร มูลค่าการก่อสร้าง  ๘๐๐,๐๐๐ บาท สนับสนุนงบประมาณโดย คุณธนิตศักดิ์  พิชิตฉัตรพงศ์ เจ้าของโรงพิมพ์บริษัท ธรรมรักษ์ การพิมพ์ จำกัด ส่งมอบวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

       วันที่  ๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  ขยายประตูและเทถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียน ด้วยงบบริจาค เป็นเงิน ๑๙,๘๐๐  บาท

        วันที่ ๒๓  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  คุณธนิตศักดิ์  พิชิตฉัตรพงศ์  มอบเครื่องเล่นสำหรับเด็กเล็ก แทมมารีน จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยงบประมาณ ๑๘,๐๐๐ บาท

        วันที่  ๑๗ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐  ก่อสร้างโต๊ะอาหารสำหรับโครงการอาหารกลางวันนักเรียน จำนวน ๔ ชุด ด้วยงบบริจาค เป็นเงิน ๒๙,๙๒๒  บาท

         วันที่ ๑๔  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  คุณชวนชื่น  และดร.อธิตา  เสาวลักษณ์  มอบกลองสองหน้าสำหรับโครงการดนตรีไทยโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน  จำนวน ๑๖,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รับมอบพัดลมติดฝาผนังสำหรับโรงอาหารโครงการอาหารกลางวันด้วยงบบริจาค จำนวน  ๑๐   เครื่อง  มุลค่า  ๑๔.๐๐๐ บาท

         วันที่ ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ก่อสร้างฐานเสาธง งบประมาณ ๗๐,๐๐๐ บาท ด้วยงบบริจาค จากคุณอรวรรณ  วงศ์ชนะภัย และครอบครัว  รับมอบเมื่อวันที่  ๓  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

          วันที่  ๒๔  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ก่อสร้างฐานพระพุทธวิโมกข์ งบประมาณ ๑๐๔,๒๔๓  บาท สนับสนุนงบประมาณโดย   คุณสรวิศ  พรหมผดุงชีพ   คุณรัตนรรณ  อานามนารถ   คุณฐิตินันท์  อานามนารถ   คุณชัยวัฒน์  เดชกำแหง    คุณธิรา  อานามนารถ  คุณประนอม  อานามนารถ  คุณปริวัฒน์  พรหมผดุง ชีพ  และ คุณพรรณรัตน์  พรหมผดุงชีพ  รับมอบเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

          วันที่ ๑๑ ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  ก่อสร้างหลังคาโดม “อาคารดาวสุวรรณศรี – ย้อยระย้า”  งบประมาณ  ๒๕๐,๐๐๐  บาท ด้วยงบบริจาค สนับสนุนงบประมาณ โดย คุณวันดี  ดาวสุวรรณศรี รับมอบเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

        วันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คุณวันดี  ดาวสุวรรณศรี สนับสนุนงบประมาณ  ๕๕,๐๐๐  บาท เทพื้นคอนกรีตและติดตั้งรางน้ำ อาคารดาวสุวรรณศรี – ห้อยระย้า

        วันที่ ๑๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  คุณพ่อทองดี  สัยเขียนวงษ์ ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาปรับปรุงภูมิทัศน์ ก่อสร้างระเบียง อาคารเรียน  ๑ เพื่อหันหน้าโรงเรียน   จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๒๓  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนดำเนินการทำถนนลูกรังหินคลุกด้านหน้าอาคาร ๑  ยาว ๓๐ เมตร กว้าง ๔ เมตร  ด้วยงบบริจาค จำนวน ๖,๒๐๐ บาท

         วันที่ ๒๕  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ครอบครัวครูเจริญ  นิลวงษ์  อดีตครูโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน มอบเก้าอี้พลาสติก จำนวน  ๓๕ ตัว มูลค่า ๖,๓๐๐ บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน

         วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  โรงเรียนได้จัดการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  เป็นเงิน  ๑๖๓,๕๐๐ บาท และคณะกรรมการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

         วันที่ ๑๔  มิถุนายน ๒๕๖๑  มอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๒ คือ

               ๑) กองทุน มูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจนของศิษย์เก่าครูเจริญ นิลวงศ์  สำหรับเด็กเรียนดี  ตั้งใจเรียน จำนวน ๒๐,๐๐๐  บาท

               ๒) คุณพ่อประโยชน์  โสมพันธ์ มอบทุนการศึกษาวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน  ๓  ทุน ๆ  ละ   ๑,๐๐๐  บาท   เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

               ๓)  หลวงพ่อเสกสรรค์   พฺนธมุตฺโต เจ้าอาวาสวัดคุ้งกระถิน  มอบทุนการศึกษา ในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  จำนวน   ๖   ทุน ๆ ละ ๕๐๐  บาท  เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

               ๔)  คุณเมธาสิทธิ์  กงมนต์ และคุณมาศวดี  จิรพุทธกร  มอบทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน  ๑๕ ทุนๆละ ๕๐๐ บาท เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐ บาท

            ๕)  วันที่๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โรงเรียนดำเนินการต่อเติมระเบียงอาคารเรียน แบบ ป. ๑ ข /2508 เพื่อปรับภูมิทัศน์หันหน้าอาคารเรียนไปทางด้านถนน โดยให้งบบริจาคในการก่อสร้าง เป็นเงินทั้งสิ้น  ๒๘๕,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ดำเนินการจัดทำระบบกรองน้ำสำหรับน้ำดื่มสะอาด ด้วยงบบริจาค จำนวน  ๕๙,๖๖๘ บาท โดยมีผู้สนับสนุนดังนี้คือ  ๑) ดร.อธิตา อ.ชวนชื่น  เสาวลักษณ์  สนับสนุนงบจัดทำฐานแทงค์น้ำ จำนวน  ๒๕,๐๐ บาท ๒) คุณพ่อทองดี สัยเขียนวงษ์ สนับสนุนงบจัดทำระบบกรองน้ำสะอาด  จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท   ๓) คุณธนิตศักดิ์  พิชิตฉัตรพงศ์และ ครอบครัว มอบเครื่องน้ำดื่ม ระบบ RO มูลค่า  ๑๕,๓๘๐ บาท  ๔) คุณสวิตา นิกรปกรณ์และครอบครัว มอบเครื่องปั๊มน้ำอัตโนมัติ มูลค่า ๔,๘๐๐ บาท

          วันที่ ๑๒  ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน ป.1ข/๒๕๐๘  (ทาสีเพดานและขัดพื้นทาสียูนิเทนเคลือบแข็งผิวไม้) จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

         วันที่ ๑๒  มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒  โรงเรียนจัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำเงินรายได้มาพัฒนา

  การศึกษาของโรงเรียน  รวมยอดบริจาคทั้งสิ้น  ๗๗๕,๕๔๒.๕๐ บาท

         วันที่ ๓๑  มกราคม พ.ศ.  ๒๕๖๒  ต่อเติมอาคารรวมใจพัฒนา เพื่อเป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน ขนาด ๖๑ ตารางเมตร ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน  ๑๖๐,๓๓๕  บาท

          วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  ก่อสร้างรั้วริมแม่น้ำป้องกันเด็กพลัดตกน้ำ ความยาว ๖๑ เมตร ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จำนวน    ๑๕๓,๗๒๗    บาท

         วันที่  ๒๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ก่อสร้างเทวีสำหรับใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่าง ๆ ของโรงเรียน แบบถอดเก็บได้ ขนาด ๔ x ๘ เมตร  ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา จำนวน   ๓๗,๙๔๐      บาท

         วันที่ ๓๐  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  ก่อสร้างรั้วสนามเด็กเล่นและรั้วด้านหน้าของโรงเรียน และหลังคาโดมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อสอน  ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จำนวน  ๒๑,๑๖๕  บาท

        

         วันที่ ๒๑  เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงต่อเติมอาคารเรียนอนุบาลเป็นห้องนั่งเล่น ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา   เป็นเงิน   ๕๕,๘๕๙    บาท

         วันที่ ๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงห้องสำนักงาน ติดตั้ง ประตูกระจก  ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา  จำนวน ๑๓,๘๐๐ บาท

         วันที่ ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ก่อสร้างสวนหย่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด้วยงบผ้าป่าเพื่อการศึกษา  ใช้งบประมาณ   ๑๙,๗๘๑      บาท

         วันที่ ๑๖  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒  ซื้อเครื่องดนตรีไทย ฆ้องวงเล็กและฆ้องวงใหญ่จำนวน ๒ วง  ด้วยงบบริจาค จากครอบครัวคุณอรวรรณ  วงศ์ชนะภัย  จำนวน  ๓๒,๕๐๐  บาท

         วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ได้รับมอบรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล ยี่ห้อ MITUBISHI เลขที่เบียน ผก.๖๔ ราชบุรี สีเทา ปีที่จดทะเบียน ๒๕๔๐ จาก พ.อ.ไพโรฐพ์  วงศ์ชนะภัย  ตำแหน่งนายทหารปฏิบัติการ ประจำกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก มูลค่ารถ ๘๕,๐๐๐  บาท

         เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ป.๑ข/๒๕๐๘ และป.๑ข/๒๕๒๐ จำนวน ๔๕๑,๐๐๐ บาท รายการที่ปรับปรุงคือ  เปลี่ยนหลังคากระเบื้องทั้งสองอาคาร เปลี่ยนรางน้ำฝนทั้งสองอาคาร และ ปูกระเบื้องห้องเด็กเล็ก จำนวน ๗๒ ตารางเมตร

         เดือนมิถุนายน  ๒๕๖๓  ปูกระเบื้องอาคาร ดาวสุวรรณี – ห้อยระย้า จำนวน 280 ตารางเมตร ด้วยงบบริจาค ๙๘,๐๐๐  บาท

         เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓  ทำรั้วเหล็กกั้นยาว 24 เมตร สูง 1 เมตร รอบอาคารดาวสุวรรณศรี เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น เข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมอื่นๆ

         เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องส้วมห้องน้ำนักเรียนหญิง ๔ที่/๔๙ จำนวน ๓๘๗,๘๐๐ บาท และส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓

         เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  กั้นห้องพยาบาล  กั้นห้องสหกรณ์โรงเรียน กั้นห้องครัวบ้านพักครู พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้า ด้วยงบบริจาค จำนวน ๓ ห้อง เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐  บาท

          เดือนกรกฎาคม  ๒๕๖๓  ปรับปรุงศาลาพักร้อนโดยการทาสีกระเบื้องหลังคา และทาสีตัวอาคาร สนับสนุนงบประมาณโดย  คุณครูภัทรพร  ณรงค์ศักดิ์   จำนวน ๗,๓๒๐  บาท

          เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  ติดตั้งเครื่องขยายเสียงและเดินระบบสัญญาณภายในอาคารเรียนและอาคารดาวสุวรรณศรี –ห้อยระย้า  สนับสนุนงบประมาณโดย คุณพ่อทองดี คุณแม่แฝง  สัยเขียนวงษ์  จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท

         เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓  ติดตั้งระบบสัญญาณออดเวลาเรียนอัตโนมัติ สนับสนุนงบประมาณโดย

  นายวรากุล  หงส์เทียบ  ตำแน่งผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีย์  ศิษย์เก่าโรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) มูลค่า  ๑๒,๗๓๓  บาท

   

        

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 09:24:13 น.

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0898006220 อีเมล์: s115@ratchaburi.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาทิพย์ ช่างนำ โทรศัพท์: 0923741001 อีเมล์: jutatip410@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]