โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • Facebook
 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 •  

  พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนากระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  2. พัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถีน
  3. พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา ไปสู่ความเป็นมืออาชีพตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
  4. ส่งเสริมให้นักเรียน เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตรสำนักในความเป็นไทย
  5. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้และพัฒนาตนเอง
  6.  ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 09:24:13 น.

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0898006220 อีเมล์: s115@ratchaburi.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาทิพย์ ช่างนำ โทรศัพท์: 0923741001 อีเมล์: jutatip410@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]