โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • Facebook
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • วิสัยทัศน์ (Vision)

             นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    มีชื่อเสียงด้านความรู้    เชิดชูเอกลักษณ์ไทย

   

  เป้าหมาย (School Goals)

     1.  เพื่อจัดการศึกษาให้เด็กในวัยเรียนในเขตบริการ  ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเสมอภาค

     2.  เพื่อให้สถานศึกษามีการศึกษาอย่างเป็นระบบ  โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และมีแหล่งเรียนรู้เพียงพอต่อการศึกษา

     3.   เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดี  มีความรู้  รักและหวงแหนวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณี  สิ่งแวดล้อมและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข

     4.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่จัดการศึกษาให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาตน  พัฒนางานเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อศิษย์และชุมชน

     5.  เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ในการใช้และแสวงหาความรู้ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร สนเทศ สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมในโลกยุค โลกาภิวัฒน์

     6.  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-10-03 09:24:13 น.

โรงเรียนวัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคีอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0898006220 อีเมล์: s115@ratchaburi.org
เว็บมาสเตอร์:: นางสาวจุฑาทิพย์ ช่างนำ โทรศัพท์: 0923741001 อีเมล์: jutatip410@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]