โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • สมัครเรียน
 • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึงพอใจ

 • Social Network
 • ประวัติโรงเรียน
 •    ประวัติโรงเรียน

               โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)  เดิมชื่อ โรงเรียนวัดเพลง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ. 2464   โดยรองอำมาตย์โท หลวงวรรณวิจารณ์กิจ  นายอำเภอปากท่อเป็นผู้จัดตั้ง  ว่าที่รองอำมาตย์ตรี ฟ้อน มณีวิหค ปลัดกิ่งอำเภอวัดเพลง เป็นกรรมการศึกษาและผู้อุปการะโรงเรียน  และมีพระอุปัชฌาย์ ปลั่ง  เจ้าอาวาสวัดเพลง เป็นผู้อุปการะโรงเรียน สถานที่เริ่มใช้ศาลาเล็กเป็นอาคารเรียน ดำรงอยู่ได้ด้วยเงินพลี จัดการศึกษาตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เรียกชื่อว่าโรงเรียนวัดเพลง แบ่งการสอนป็น 4 ชั้น คือ เตรียมประถมและประถมศึกษาปีที่ 1 - 3  โดยมีนายลบ  สุคนธรส  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  วันที่ 2 ตุลาคม 2466  พระอุปัชฌาย์ปลั่ง  มรณภาพ   พระหรีด  สุคนธมาน  เป็นเจ้าอาวาสวัดเพลงได้ริเริ่มก่อสร้างอาคารให้ใหม่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2469 เป็นอาคารชั้นเดียว กว้าง 12 เมตร ยาว 23 เมตร และนำเด็กขึ้นมาเรียน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2472

  วันที่ 16 มกราคม 2470  พระอธิการหรีด เจ้าอาวาส ผู้อุปการะโรงเรียน ได้รับการแต่งตั้ง  เป็น พระครูสฤษดิ์  สิงขาธร และเป็นเจ้าคณะตำบลวัดเพลง  ท่านได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียนนี้จนเสร็จเรียบร้อย เมือวันที่ 1 มกราคม 2477

  พ.ศ.2478 พระครูสฤษดิ์  สิขาธร(พระอธิการหรีด) พร้อมด้วยประชาชน ได้จัดพิธีฉลองโรงเรียน และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นประธานเปิดป้ายนามโรงเรียน และได้ตั้งชื่อว่า  “โรงเรียนประชาบาลตำบลวัดเพลง 2” (หรีดศรัทธาประชานุกูล)  และมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ  วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2478

  ต่อมาท่านพระครูสฤษดิ์  สิงขาธร เจ้าอาวาสวัดเพลง มรณภาพ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2490  ท่านอธิการทอง  บุญมีคงมา เป็นเจ้าอาวาสวัดเพลง  และเป็นผู้อุปการะโรงเรียน

  วันที่ 1 มิถุนายน 2496 นายภู่ พบครุฑ  รับการแต่งตั้งให้เป็นครูใหญ่ ได้เริ่มทดลองสอนชั้นเด็กเล็ก โดยส่งนางผกา พวงสุข ไปดูการสอน ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อกลับมาได้ปรับปรุงการสอนแผนใหม่

  พ.ศ.2498 ทางราชการอนุญาตให้เปิดสอนชั้นเด็กเล็ก ตามหนังสือกิ่งอำเภอวัดเพลงที่ 102/2498 ลงวันที่ 20 มกราคม 2498 บรรจุให้ครูผกา พวงสุข  เป็นครูประจำชั้นเด็กเล็ก

  พ.ศ.2502 พระคณโสภณศิริคุณ  กับทางโรงเรียนเห็นว่าสถานที่ไม่พอเรียน จึงได้จัดสร้างสถานที่เรียนชั่วคราวขึ้น สิ้นเงิน 5,000 บาท

  พ.ศ.2504 ทางราชการอนุญาตให้โรงเรียนเปิดสอนระดับชั้นประถมปลาย เปิดสอน ชั้น ป. 5 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2504

  สิงหาคม 2506 ทางราชการอนุญาตให้ โรงเรียนเปิด - ปิดเรียน  เป็นวันเสาร์ - อาทิตย์  แทนการหยุดเรียนวันโกน วันพระ

  พ.ศ. 2511- 2512  ก่อสร้างอาคารเรียนใหม่  แบบ  008  โดยใช้งบประมาณ   550,000  บาท และเงินจากประชาชนสมทบอีก 73,892  บาท แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2513   ตั้งชื่อเป็น  “โรงเรียนวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล)”

  พ.ศ.2540  ได้เปิดสอนในระดับอนุบาล 3 ขวบ

  พ.ศ.2540  โรงเรียนเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาและได้รับงบปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา

  พ.ศ.2541  โรงเรียนมาตรฐานสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอวัดเพลง

  พ.ศ. 2542  เข้าโครงการเครือข่ายสหวิทยาเขตมหามงคล(อนุบาลอำเภอ) และได้เปลี่ยนชื่อเป็น  “โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)”

  ปีการศึกษา  2542  โรงเรียนมาตรฐาน สปจ.ราชบุรี

  พ.ศ.2544  โรงเรียนแกนนำการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

  พ.ศ.2545  โรงเรียนเครือข่าย หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  พ.ศ. 2545  โรงเรียนได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพทางการศึกษา(องค์กรมหาชน)

  พ.ศ.2547  โรงเรียนได้รับงบประมาณ  179,000 บาท  จากเทศบาลตำบลวัดเพลง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 3 เมตร หนา 15 เซนติเมตร ยาว 115 เมตร หน้าอาคารเรียน

  พ.ศ.2548  โรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบประจำอำเภอวัดเพลง

  พ.ศ.2548  โรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม จังหวัดราชบุรี

  พ.ศ.2549  โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก สมศ. (รอบสอง เมื่อวันที่  12 - 14  กรกฎาคม  2549)

  พ.ศ.2550  โรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา (Eric  Network  Center)

  พ.ศ.2550  โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายนอก  จาก สมศ.  (ระดับดีมาก)

  พ.ศ.2550 เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

  พ.ศ.2551 โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน  (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)

  พ.ศ.2552  โรงเรียนแกนนำ การจัดการเรียนการสอน  โครงการ Montessori 

  พ.ศ.2552  โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดเล็ก 

  พ.ศ.2554 โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสาม (เมื่อวันที่ 11 - 13 ก.ค.2554)  จาก สมศ.  (ระดับดีมาก)

  พ.ศ.2555 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554 – 2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2555

  พ.ศ.2555 โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ปีการศึกษา 2555 และได้รับรางวัลชมเชย ของกระทรวงศึกษาธิการ

  พ.ศ.2556  เกียรติบัตรบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

  พ.ศ.2556  เกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)

  พ.ศ.2556 นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง   

  พ.ศ.2557 โรงเรียนสุจริต สพป.ราชบุรี เขต 1

  พ.ศ.2557 ผ่านการประเมินความยั่งยืนโรงเรียนในฝัน กิจกรรม 5 ห้องชีวิต

  พ.ศ.2558 โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนการสอนแบบ Brain-based Learning (BBL) โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี

  พ.ศ.2558  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง

  พ.ศ.2560 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง

  พ.ศ.2560 โรงเรียนผู้นำอ่อนหวาน ระดับจังหวัด

  พ.ศ.2561 ได้รับงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน แบบ 008 (เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา และติดรางน้ำฝน)  งบประมาณ 494,000  บาท

  วันที่ 1 มีนาคม  2562  นางสาวนิภารัตน์  จันทอน  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน

  พ.ศ.2562  โรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)

  พ.ศ.2562  รางวัล สถานศึกษาปลอดภัย  เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 1  โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  พ.ศ.2562  ผ่านการประเมินรอบที่ 3 รางวัลตราพระราชทาน“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย แห่งประเทศไทย”  ปี พ.ศ. 2562 - 2566

                                   ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)

  ลำดับ

  ชื่อ – นามสกุล

  ตำแหน่ง

  ดำรงตำแหน่ง

  หมายเหตุ

  1

  นายลบ   สุคนธรส                

  ครูใหญ่

  1 มี.ค.2464 - 23 พ.ค.2466

  ย้าย

  2

  นายบาง   ยิ่งสวัสดิ์                  

  ครูใหญ่

  23 พ.ค.2566 - 16 ม.ค.2470

  ย้าย

  2

  นายบุญรอด   บัวทอง

  ครูใหญ่

  16 ม.ค.2470 - 4 พ.ค.2475

  ย้าย

  4

  นายสงัด สร้อยอากาศ              

  ครูใหญ่

  4 พ.ค.2475 - 31 ต.ค.2475

  ย้าย

  5

  นายแก้ว   วงศ์สว่าง                 

  ครูใหญ่

  14 พ.ย.2475 - 7 พ.ค.2478

  ย้าย

  6

  นายลบ    สุคนธรส                  

  ครูใหญ่

  11 พ.ค.2478 - 6 มิ.ย.2482

   

  7

  นายเสนาะ   ทองสัมฤทธิ์          

  ครูใหญ่

  7 มิ.ย.2482 - 28 ก.พ.2486

  ลาออก

  8

  นายถัด    สุขโต              

  ครูใหญ่

  1 มี.ค.2486 - 9 เม.ย.2496

  เสียชีวิต

  9

  นายภู่   พบครุฑ  

  ครูใหญ่

  1 มิ.ย.2496 - 1 มิ.ย.2501

  ย้าย

  10

  นายประสิทธิ์  พรหมประสิทธิ์

  ครูใหญ่

  26 มิ.ย.2501 - 31 ส.ค.2511

  ย้าย

  11

  นายวงศ์   ดุษฎี                       

  ครูใหญ่

  1 ก.ย.2511 - 1 ก.ค.2513

   

  12

  นางผกา    พวงสุข

  ครูใหญ่

  1 ก.ค.2513 - 6 พ.ค.2516

   

  13

  นายสมนึก   อ่อนเอี่ยม             

  ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่

  17 พ.ค.2516 - 8 มิ.ย.2537

   

  14

  นายปัญญา พิศาลปัญญา                    

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  7 ก.ค. 2537 - 6 พ.ย. 2546

  เสียชีวิต

  15

  นายสุรีย์    อมาตยพงศ์                        

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  16 ม.ค. 2547 - 1 พ.ย.2561

  ย้าย

  16

  นางสาวนิภารัตน์  จันทอน

  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  1 มีนาคม 2562  ถึง  ปัจจุบัน

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 19:43:46 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-9463 อีเมล์: anubanwatpleng.rb1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาลัด แย้มเกษร โทรศัพท์: 0940913545 อีเมล์: dalad.jan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]