โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • สมัครเรียน
 • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึงพอใจ

 • Social Network
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • EXzBWk.png

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)

  1.พระมหาเรียน  ชยทตฺโต             ผู้ทรงคุณวุฒิ                                ประธานกรรมการ

  2.นางสาววรางคณา ธนิตกุล          ผู้แทนผู้ปกครอง                           กรรมการ

  3.นางเบญจมาศ สมัครจิตร์            ผู้แทนครู                                     กรรมการ

  4.นางทิพวิมล  วุฒิอำพล               ผู้แทนองค์กรชุมชน                      กรรมการ

  5.นางสาวโสภา สุขอาษา              ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กรรมการ

  6.นายวีระพล  แสงจันทร์               ผู้แทนศิษย์เก่า                             กรรมการ

  7.พระสิทธิชัย ชยาภิรโต               ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์                      กรรมการ

  8.นายสุธีร์ เล้าศศิวัฒนพงศ์           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  9.นายโชติรัตน์ เล้าศศิวัฒนพงษ์    ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  10.นายกริช  ปฐมกำเนิด               ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  11.นายวีระโชติ  วิเชียรโชติ           ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  12.นายศักดิ์ดา เฟื่องฟู                 ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  13.นายบุญล้อม สู้เสงี่ยม              ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  14.นางนิตยา จงเจริญ                  ผู้ทรงคุณวุฒิ                                กรรมการ

  15.นางสาวนิภารัตน์ จันทอน         ผู้อำนวยการโรงเรียน                    กรรมการและเลขานุการ              


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 19:43:46 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-9463 อีเมล์: anubanwatpleng.rb1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาลัด แย้มเกษร โทรศัพท์: 0940913545 อีเมล์: dalad.jan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]