โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ตรวจสอบผลการเรียน
 • สมัครเรียน
 • แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
 • ประเมินความพึงพอใจ

 • Social Network
 • แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 •  

  ตัวชี้วัด / ข้อมูล

  รายละเอียด

  เผยแพร่

  OIT1 โครงสร้าง

   

   

  o แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษา

  o ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น งาน 4 ฝ่าย หรือ ภาระงาน และองค์คณะบุคคล เป็นต้น

  รายละเอียด

   

   

  OIT2 ข้อมูลผู้บริหาร

   

   

  o แสดงรายนามของผู้บริหารของสถานศึกษา

  o ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทาง การติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าสถานศึกษา และ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของสถานศึกษา

  รายละเอียด

   

   

  OIT3 อำนาจหน้าที่

  o แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด

  รายละเอียด

  OIT4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา

   

   

  o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า 1 ปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์ หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT5 ข้อมูลการติดต่อ

   

   

   

   

   

  แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

  o ที่อยู่สถานศึกษา

  o หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

  o หมายเลขโทรสาร (ถ้ามี)

  o ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e–mail)

  o แผนที่ตั้งสถานศึกษา

  รายละเอียด

   

   

   

   

   

  OIT6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  o แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษา

  รายละเอียด

  OIT7 ข่าวประชาสัมพันธ์

   

  o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

  o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

  รายละเอียด

   

   

  OIT8 Q&A

   

   

  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และสถานศึกษาสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น

  o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

  รายละเอียด

   

   

  OIT9 Social Network

   

  o แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษา เช่น Facebook หรือLine หรือ Twitter หรือ Instagram เป็นต้น

  o สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ สถานศึกษา

  รายละเอียด

  รายละเอียด

   

  OIT10 แผนดำเนินงานประจำปี

   

  o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

  OIT11 รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

   

   

  o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  o มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

  o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

   

   

  o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

  o เป็นรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียด

   

   

  OIT13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

   

   

  o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย ของสถานศึกษาที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับบุคลากรในสถานศึกษา กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

  รายละเอียด

   

   

  OIT14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

   

   

  o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษา

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอน การให้บริการแผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบในการให้บริการ เป็นต้น

   

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

   

  o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถานศึกษา

  o เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

  OIT16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา

  o แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา

  o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียด

   

  OIT17 E–Service

   

  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก

  รายละเอียด

  รายละเอียด

  รายละเอียด

   

  OIT18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   

   

  o แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ 1 ปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

   

  o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

  o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

   

   

  o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

   

   

  o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่สถานศึกษา จะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

  รายละเอียด1

  รายละเอียด2

   

   

  OIT22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

   

   

  o แสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เช่น ประกาศ เชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

   

  รายละเอียด1

  รายละเอียด2

   

  OIT23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

   

   

   

   

  o แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)

  o มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

  o จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

  o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

   

   

   

  OIT24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี

   

   

  o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (แบบ สขร.1)

  o มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

  o เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  รายละเอียด

   

   

  OIT25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

   

   

  o แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม

  o เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือนโยบายที่กำหนดในนามของสถานศึกษา

  o เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

   

   

   

  o แสดงการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษา การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน สถานศึกษา เป็นต้น

  o เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ O25

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

   

   

  OIT27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

   

   

   

   

   

  แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้

  o หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

  o หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

  o หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

  o หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

  o หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

  o เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

   

   

   

   

  OIT28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

   

   

  o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น

  o เป็นรายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียด

   

   

  OIT29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   

   

  o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา

  o มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   

  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

  รายละเอียด

   

  OIT31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

   

   

  o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรในสถานศึกษา

  o มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น

  (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

   

   

  o แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์

  o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา

  รายละเอียด

   

   

  OIT33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

   

   

  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษา เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

   

   

  o แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยจัดทำอย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

  o ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา

  รายละเอียด

   

   

  OIT35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

   

   

  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

  o เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

   

   

  o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

  o มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

   

   

  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา

  o เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

   

  o แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรในสถานศึกษามีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

  o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

  OIT39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

   

  o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษา

  o มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรมงบประมาณช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น

  o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี   รอบ 6 เดือน

   

   

  o แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  o มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

  o เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรก ในปี พ.ศ. 2563

  รายละเอียด

   

   

  OIT41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

   

   

  o แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  o มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรคข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

  o ใช้รายงานผลการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2562

  รายละเอียด

   

   

   

  OIT42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน*

   

   

   

   

   

  o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 

  o มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เ

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-09-15 19:43:46 น.

โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง(หรีดศรัทธาประชานุกูล) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0-3239-9463 อีเมล์: anubanwatpleng.rb1@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: ดาลัด แย้มเกษร โทรศัพท์: 0940913545 อีเมล์: dalad.jan@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]