โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนบ้านตะโกล่าง

                     1. นายณรงค์  ปัญญะโสภา        ผู้ทรงคุณวุฒิ                    ประธานกรรมการ

                     2. นายอมรรัตน์  ทวีทรัพย์         ผู้แทนผู้ปกครอง                กรรมการ

                     3. นายจรัญ       พงศ์สกุล          ผู้แทนครู                         กรรมการ

                     4. นายกองพล    แย้มอรุณ         ผู้แทนองค์กรชุมชน            กรรมการ

                     5. นายวิเชียร  แตงทอง             ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการ

                     6. นางบานเย็น  ทัฬหกรณ์         ผู้แทนศิษย์เก่า                 กรรมการ

                     7. พระครูสังฆรักษ์ จักรพล         ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์        กรรมการ

       8. นายสันติสุข  คุ้งลึงค์             ผู้นำศาสนาคริสต์              กรรมการ

                     9. นายสิทธิ์  บุญรักษา              ผู้ทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ

      10. นายสมศักดิ์  อาทรศิริรัตน์     ผู้ทรงคุณวุฒิ                    กรรมการ

      11. นางสาวศิริรัตน์ แต่แดงเพชร   ผู้ทรงคุณวุฒิ                   กรรมการ

      12. นายวานะรินทร์  แย้มอรุณ    ผู้ทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ

      13. นางแสงหล้า  ปิ่นทอง         ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

      14. นางวากะปรี  พุดดี              ผู้ทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ

                    15. นายเฉลียว  เถื่อนเภา           ผู้อำนวยการสถานศึกษา     กรรมการและเลขานุการ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032919552 อีเมล์: tkl.030@hotmailcom
เว็บมาสเตอร์:: นรินทร์พร วัฒนบุญมา โทรศัพท์: 0801129565 อีเมล์: ladyamphai@gamil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]