โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ
  2. จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
  3. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. ส่งเสริมพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ เป็นพลเมืองที่ดี
  5. ส่งเสริมความรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  6. พัฒนาส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  7. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักในประชาคมอาเซียน โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

        

  เป้าประสงค์

  1. นักเรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม โดยยึดหลักของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริ
  2. นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนและการใช้ภาษาไทย
  3. นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
  4. นักเรียนมีความรู้ ความสามารถ และดำรงตนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นพลเมืองที่ดี
  5. นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  6. โรงเรียนและชุมชนร่วมมือกันในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032919552 อีเมล์: tkl.030@hotmailcom
เว็บมาสเตอร์:: นรินทร์พร วัฒนบุญมา โทรศัพท์: 0801129565 อีเมล์: ladyamphai@gamil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]