โรงเรียนบ้านตะโกล่าง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  •        ปรัชญา                 

    ของโรงเรียน  “มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำวิถีพอเพียง”

    วิสัยทัศน์

                    ในปี พ.ศ.2554  โรงเรียนจัดการศึกษาตามแนวพระราชดำริ นักเรียนใช้ภาษาไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม ลักษณะทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐาน ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมท้องถิ่นและความเป็นไทย สร้างความตระหนักในประชาคมอาเซียน ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:14:00 น.

โรงเรียนบ้านตะโกล่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 032919552 อีเมล์: tkl.030@hotmailcom
เว็บมาสเตอร์:: นรินทร์พร วัฒนบุญมา โทรศัพท์: 0801129565 อีเมล์: ladyamphai@gamil.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]