โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 •   ประวัติโรงเรียน  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)  เดิมเป็นโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน   ตั้งอยู่หมู่ที่  4  ตำบลตะนาวศรี  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  พิกัด  เอ็น  คิว  288894  อยู่ในความรับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่  13  กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค  1  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  กรมตำรวจ  กระทรวงมหาดไทย  ก่อตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2514  โดยความร่วมมือจากราษฎรที่เห็นความสำคัญของการศึกษา  ต้องการให้บุตรหลานได้มีความรู้  ความสามารถอ่านออกเขียนได้  ด้วยนักเรียนบ้านบ่อหวีจะต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านห้วยผาก  ตำบลสวนผึ้ง  อำเภอสวนผึ้ง  จังหวัดราชบุรี  ซึ่งระยะทางห่างจากหมู่บ้านประมาณ  4  กิโลเมตร  การเดินทางไป – กลับ  ได้รับความลำบากมากในฤดูฝนเพราะมีห้วยบ่อคลึงกั้นระหว่างหมู่บ้าน  ราษฎรจึงขอร้องครูไปยังกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดน  เขต  7  (กก.  ตชด.13)  ซึ่งได้รับมอบหมายให้  พลฯ  ประเทือง  อินทร์นวล  มาเริ่มเปิดทำการสอน  เมื่อวันที่  4  เดือนมกราคม  2514  โดยใช้สำนักสงฆ์บ้านบ่อหวี  เป็นสถานที่สอนชั่วคราว

                  ต่อมาเมื่อวันที่  15  ธันวาคม  2517  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาล  พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนถาวร  โดยมีกลุ่มนักข่าวหญิง  ทูลเกล้าถวาย

                  การสร้างอาคารเรียน  เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร  เมื่อ  พ.ศ. 2517  ขนาด  9  คูณ  27  คูณ  5 เมตร  ฝาไม้  พื้นปูน  หลังคาสังกะสี  สิ้นงบประมาณ  70,000  บาท  สำเร็จเมื่อเดือนมิถุนายน  2518 

                  เมื่อวันที่  19  มิถุนายน  2518  สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย์  เสด็จพระราชดำเนินมาเปิดป้ายอาคารเรียน  และทรงพระราชทานนามโรงเรียนหลังนี้ว่า  โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)

                  เมื่อวันที่  11  มีนาคม  2534  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมโครงการตามพระราชดำริ

                  เมื่อวันที่  20  ตุลาคม  2537  กลุ่มเพื่อนสตรี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กก่อนวัยเรียน  และอาคารห้องสมุดให้แก่โรงเรียน  โดยมีตระกูลถาวรกิจ  และสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้าง

                  เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  2542  ทางกองกำกับตำรวจตระเวนชายแดนที่  13 ได้มอบโอนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  และได้ทำพิธีมอบ  เมื่อวันที่  11  พฤษภาคม  2542  ในปีเดียวกัน  สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอสวนผึ้ง  ได้แต่งตั้งให้นายสุพัต  อ่อนน้อม  ผู้อำนวยการโรงเรียนรุจิรพัฒน์มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่

                  วันที่  2  กรกฎาคม พ.ศ. 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  เสด็จเยี่ยมงานตามโครงการพระราชดำริ

                  วันที่  25  พฤษภาคม  พ.ศ. 2543  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ได้แต่งตั้งให้นายจำเริญ  เครือมูล  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่

                  พ.ศ.  2545  โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน  แบบ สปช.  105/29  2  ชั้น  8  ห้องเรียน  เพิ่มอีหนึ่งหลัง

                  พ.ศ.  2546  คณะกรรมการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  ได้มีมติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนบ้านบ่อหวี (กลุ่มนักข่าวหญิง2)  เป็นโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี)  จนถึงปัจจุบัน

                  ปัจจุบันโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2(บ้านบ่อหวี)  ได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง             ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีข้าราชการครู  10  คน  พนักงานราชการ  1  คน  นักการภารโรง  1  คน   มีนักเรียน 281คน โดยมีนายเปลว     ปุริสาร   เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0919953601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัฐภูมิ จีนขาวขำ โทรศัพท์: 0925189322 อีเมล์: rattaprom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]