โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • 1.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐานตามหลักสูตรสถานศึกษา

  2.พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีชุมชน และความต้องการของชุมชน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

  3.ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

  4.พัฒนาการอ่าน การเขียนของนักเรียนให้ได้มาตรฐานสมภูมิชั้น โดยใช้วิธีการ และสื่อที่เหมาะสมกับผู้เรียน

  5.ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเอง พัฒนาการและกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ

  6.สร้างขวัญ กำลังใจในการทำงานร่วมกันของครู และบุคลากรทางการศึกษา

  7.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการบริหารสถานศึกษา

  8.ให้บริการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลกับชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-22 22:13:59 น.

โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง2 (บ้านบ่อหวี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 โทรศัพท์: 0919953601 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: รัฐภูมิ จีนขาวขำ โทรศัพท์: 0925189322 อีเมล์: rattaprom@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]