โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปของโรงเรียน

        ๑.๑.๑ ข้อมูลทั่วไป

      ๑) ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนบ้านวังตะเคียน หมู่ ๕ บ้านวังตะเคียน ตำบลวังเย็น อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต ๑  รหัสไปรษณีย์ ๗๑๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๓๔-๙๑๙๙๓๖  โทรสาร  ๐๓๔-๙๑๙๙๓๖  e–mail : bwtkschool@gmail.com website : http://www.bwtk.ac.th

                ๒) เปิดสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล ๑ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

                ๓) มีเขตพื้นที่บริการ ๑ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๕ บ้านวังตะเคียน ต.วังเย็น อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

            ๑.๑.๒ ข้อมูลด้านการบริหาร

               ๑) ชื่อ – สกุล ผู้บริหาร นางสาวนพกนก  พลราชม วุฒิการศึกษาสูงสุด การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

                   ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จนถึงปัจจุบันเวลา ๓ เดือน

                ๒) ผู้ช่วยผู้บริหาร  (ที่ได้รับการแต่งตั้ง) ๑ คน

                      ชื่อ นางอารมย์  เหลืองแดง                     วุฒิการศึกษาสูงสุด ศึกษาศาสตรบัณฑิต

                   

                 ๓) ประวัติโดยย่อของโรงเรียน

                      โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ตั้งอยู่หมู่ที่  ๕  ตำบลวังเย็น  อำเภอเมืองกาญจนบุรี   จังหวัดกาญจนบุรี  ก่อสร้างเมื่อ  ๒๐  มกราคม  ๒๕๐๔  เป็นโรงเรียนถาวรหลังคามุงสังกะสี แต่ยังไม่มีฝาหน้าต่าง ประตู  พื้นและเพดานกว้าง  ๙ เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  ใช้เงินในการก่อสร้าง ๒,๔๐๐  บาท  ต่อมานายมา  นิลพงษ์  ได้ให้ที่ดินจำนวน  ๕  ไร่  นายใหญ่  ทองมี ให้ที่ดิน  ๔  ไร่  ๑  งาน คิดเป็นมูลค่า ๙,๐๐๐  บาท  เพื่อปลูกสร้างโรงเรียนแห่งนี้  ด้วยความร่วมมือของประชาชนในหมู่บ้าน โดยเฉพาะนายเฮี้ยน วีระเสนีย์ ที่เป็นผู้ดำเนินการตั้งแต่แรกจนสำเร็จ และเปิดใช้เป็นสถานที่เรียนเมื่อ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๔   โดยนายสุวิทย์  วัดจินดา  ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ. ๒๕๐๖  ได้รับงบประมาณจำนวน   ๑๐๐,๐๐๐  บาท ทำฝา ประตู หน้าต่างของโรงเรียน

  ปี  พ.ศ. ๒๕๐๗  ได้รับงบประมาณจำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  เพื่อต่อเติมห้องเรียนไปทางทิศตะวันตกอีก ๑ ห้องเรียน

  ปี  ๒๕๑๔  ได้รับงบประมาณมา   ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ แบบ  ๐๑๕  (หลังปัจจุบัน)  เป็นอาคารสองชั้น  ชั้นบนเป็นห้องเรียน  ๔  ห้อง  ชั้นล่างโปร่ง เทคอนกรีต  แล้วเสร็จเมื่อวันที่  ๒๑  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๑๔   โดยปลูกในที่ของวัดวังตะเคียน เพราะอยู่ใกล้บ่อน้ำ  ห่างจากหลังเก่าไปทิศตะวันตก  ๑๒๐  เมตร

  ปี พ.ศ.  ๒๕๑๕  นายสุวิทย์  วัดจินดา  ได้ไปดำรงตำแหน่งครูโทโรงเรียนบ้านท่ามะกา โดยมีนายชำนิ  วิษณุวงศ์  รักษาราชการแทน เมื่อวันที่  ๑๗  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๖  และในวันที่  ๑๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๑๖ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๓  นายพิชิต  รุ่งสว่าง  ดำรงตำแหน่ง แทนนายชำนิ  วิษณุวงศ์  เมื่อวันที่  ๑  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๓

  ปี  พ.ศ. ๒๕๒๓  มีการสับเปลี่ยนครูใหญ่ชั่วคราว โดยเปลี่ยนนายพงศ์ธร  ถวิลประวัติครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลอนโด เพื่อความสะดวกบางประการเมื่อวันที่  ๑๙  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๒๓

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๔  นายพิชิต   รุ่งสว่าง  กลับมารับตำแหน่งเดิมเมื่อวันที่  ๑๒ มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๒๔

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๐  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ในการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ  สปช.  ๒๐๒/๒๖  เป็นเงิน   ๒๐๐,๐๐๐  บาท  เพื่อใช้เป็นห้องประชุมและจัดกิจกรรมนักเรียน

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๓๘  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ ต่อเติมห้องเรียนชั้นล่าง  ๑ ห้องเรียน เป็นเงิน  ๗,๐๐๐  บาท  รวมชั้นล่างเป็น  ๓  ห้องเรียน

  ปี   พ.ศ.  ๒๕๔๒  ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้าง  ส้วมแบบสปช.  ๖๐๑/๒๖  จำนวน   ๑  หลัง   จำนวน  ๔  ที่นั่ง ราคา  ๑๑๑,๐๐๐    บาท

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ทางราชการได้อนุมัติคำสั่งให้นายพิชิต  รุ่งสว่าง ไปดำรงอาจารย์ใหญ่โรงเรียนวัดบ้านยาง  เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม   ๒๕๔๔

  ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕   นายประเสริฐ  หนูรุ่น  มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่  เมื่อวันที่   ๒๘  กุมภาพันธ์   ๒๕๔๕ 

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๖  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังเย็น ก่อสร้างลานกีฬาต่อต้านยาเสพย์ติด จำนวน  ๑  สนาม พร้อมห้องน้ำ จำนวน  ๔  ห้อง งบประมาณ  ๒๖๐,๐๐๐   บาท

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง โดยได้รับงบประมาณจากชาวบ้านวังตะเคียน

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๗  ได้รับการปรับปรุงตำแหน่งเป็น อาจารย์ใหญ่

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๗   ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา และได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

  ปีการศึกษา  ๒๕๔๙  ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการติดตั้งระบบทางไกลผ่านดาวเทียมจากมูลนิธิดาวเทียมไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  ปีการศึกษา   ๒๕๕๑ ได้รับความอนุเคราะห์จากธนาคารสแตนดาร์ทชาทเตอร์สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับทางโรงเรียน จำนวน   ๑๕   เครื่อง

  ปีการศึกษา  ๒๕๕๒   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารเรียนและ อาคารประกอบ ดังนี้

       ๑. การก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบสำหรับโรงเรียนปกติ   จำนวน  ๑๙๗,๐๐๐   บาท

       ๒. โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสู่มาตรฐาน กิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กสู่ศูนย์การเรียนรู้คุณภาพ    จำนวน    ๒๕๗,๔๙๐     บาท

       ๓ .โครงการปัจจัยสนับสนุนด้านการศึกษา กิจกรรมการจัดระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  จำนวน   ๑๗๓,๖๐๐   บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๓  ทางโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลวังเย็น ในจำนวน   ๗,๐๐๐  โรงเรียนทั่วไป  และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล  จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐  บาท  นอกจากนั้นทางโรงเรียนยังได้รับการพิจารณาเป็นที่ตั้งของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังเย็น

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๔  ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณชุดอุปกรณ์การเรียนรู้ขนาดเล็ก งบประมาณ ๑๕๔,๘๐๐ บาท และทางมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ได้มาก่อสร้างห้องสมุดพร้อมกับผู้ปกครองและศิษย์เก่า จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐  บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทางได้รับอนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตบอล แบบฟ.๑/๔๒ จำนวน ๑ สนาม งบประมาณ ๕๕๔,๑๐๐  บาท ลานกีฬาอเนกประสงค์แบบกรมพลศึกษา จำนวน ๒ สนาม งบประมาณ ๒๖๘,๒๐๐  บาท และปรับปรุงพื้นที่บริเวณโรงเรียน งบประมาณ ๖๗๗,๗๐๐  บาท

  ปี พ.ศ. ๒๕๕๘  ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณในการก่อสร้าง อัศจรรย์  จำนวน ๑ หลัง งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท

  ปัจจุบันโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  มีข้าราชการครูทั้งหมด ๗ คน  นักการภารโรงอัตราจ้าง   จำนวน  ๑  คน   มีนักเรียนทั้งหมด   ๙๘   คน  เป็นชาย   ๕๓   คน  หญิง  ๔๕  คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่  ๖  และรับผิดชอบเขตบริการ  จำนวน    ๑  หมู่บ้าน คือ  หมู่  ๕  บ้านวังตะเคียน

            ๔) คำขวัญของโรงเรียน           “มีวินัย รู้หน้าที่ คือพลเมืองดีของชาติ”   

  เครื่องหมายประจำโรงเรียน ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนประกอบด้วย ตัวอักษรย่อ ว.ต.ค.

  คติธรรม                     “ปัญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

  ปรัชญาโรงเรียน                    “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

  สีประจำโรงเรียน                   ขาว – ชมพู

  อัตลักษณ์                    “ยิ้มแย้ม แจ่มใส ทักทาย สวัสดี

  เอกลักษณ์                   “สะอาด สดชื่น ร่มรื่น สวยงาม

  มาตรการส่งเสริม           -  โครงการสถานศึกษาพอเพียง

                                  -  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:20:32 น.

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bwtkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา เอี่ยมจริง โทรศัพท์: 0843738139 อีเมล์: kroonine26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]