โรงเรียนบ้านวังตะเคียน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

   

  . พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา

  . พัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  . พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการจัดการเรียนรู้

  . พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา

  . สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสถานศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ส่งเสริมการปฏิบัติจริง

  . ส่งเสริมสนับสนุน ให้ผู้บริหารและครู ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ

  . สนับสนุน ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

  เป้าประสงค์

   

  ๑. โรงเรียนมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

  ๒. บุคลากรในโรงเรียนทุกคน มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ๓. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการจัดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพ

  ๔. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

  ๕. นักเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

  ๖. ผู้บริหารและครูทุกคนมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามเกณฑ์ที่กำหนด

  ๗. ผู้บริหาร ครู นักเรียน และชุมชน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 10:20:32 น.

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โทรศัพท์: - อีเมล์: bwtkschool@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: วาสนา เอี่ยมจริง โทรศัพท์: 0843738139 อีเมล์: kroonine26@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]