โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • ประวัติโรงเรียน
 • โรงเรียนบ้านท่ามะกา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เดิมตั้งอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลอง ตรงที่ตั้งโรงพยาบาลมะการักษ์ ในปัจจุบันมีชื่อเดิมว่า โรงเรียนฟื้นวิทยาคม ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2466 เป็นอาคารไม้ยกพื้น ขนาด 8*17.50 เมตร หลังคามุงจาก จำนวน 3 ห้องเรียนสร้างด้วยเงินบริจาคและงบประมาณ

             ต่อมาในสมัย นายพยุง ตันติลีปกรณ์ ดำรงตำแหน่งนายอำเภอท่ามะกา เห็นว่าอาคารที่มีอยู่มีขนาดเล็กไม่พอกับจำนวนนักเรียนภาคบงคับ ที่จะมาเล่าเรียน และเป็นการเตรียมตัวเพื่อรับเด็กภาคบังคับในอนาคต จึงได้จัดหาที่สร้างโรงเรียนใหม่ โดยได้จัดซื้อที่ดินของ นายดาบ ทองดี จำนวน 9 ไร่ 34 ตารางวา ในราคา 400 บาท(สี่ร้อยบาท) เงินส่วนนี้ประชาชนร่วมกันบริจาคที่ดินอยู่ติดกับถนนแสงชูโต และได้สร้าง สิ่งต่างๆในเวลาต่อมา ดังนี้

              1 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 สร้างอาคารแบบ ป.32 ขนาด 9*36 เมตร จำนวน 8 ห้อง เป็นอาคาร 2 ชั้น มุงกระเบื้อใช้งบประมาณจาก ทางราชการ และประชาชนร่วมสมทบ สิ้นค่าก่อสร้าง 5,000 บาท(ห้าพันบาทถ้วน) และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนใหม่เป็น โรงเรียนบานท่ามะกา ท่ามะกาวิทยาคาร อาคารหลังนี้ใช้อยู่นาน 25 ปี ก็ทรุดโทรม และได้รื้อถอนในเวลาต่อมา

  พ.ศ. 2500 สร้างอาคารอเนกประสงค์แบบของโรงเรียน ขนาด 13*17 เมตร ใช้งบประมาณ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน)

  พ.ศ. 2508 สร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญใต้ถุนสูง (อาคารราษฎร์สามัคคี) ขนาด 6*8 เมตร จำนวน 7 ห้องเรียน ต่อมา ได้งบประมาณ จากทางราชการต่อเติมชั้นล่างอีก 7 ห้อง รวมเป็น 14 ห้อง สิ้นงบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 280,000 บาท(สองแสนแปดหมื่นบาท) ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ในสมัยนายทองใบ วิเชียรตนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้บูรณะซ่อมแซม ทาสีอาคาร โดยได้รับ ความร่วมมือจากคณะกรรมการโรงเรียน ครูอาจารย์ ผู้ปกครองนักเรียน คณะสงฆ์ ร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 130,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาท)

               พ.ศ. 2509 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาดห้อง 6*9 เมตร จำนวน 8 ห้องเรียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณจากสภาตำบล ท่ามะกา ต่อเติมห้องเรียนชั้นบนและชั้นล่างอีก 4 ห้องเรียนรวมเป็น 12 ห้องเรียนสิ้นค่าก่อสร้าง 715,000 บาท(เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

               พ.ศ. 2509 สร้างรั้วคอนกรีตยาว 76 เมตร สูง 1.30 เมตร ประชาชนบริจาคเป็นเงิน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาท)

               พ.ศ. 2510 สร้างส้วมแบบจังหวัด จำนวน 10 ที่นั่งใช้งบประมาณทางราชการเป็นเงิน 8,000 บาท(แปดพันบาท)

               พ.ศ. 2511 สร้างส้วมแบบจังหวัด จำนวน 5 ที่นั่ง ประชาชนบริจาค เป็นเงิน 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)

               พ.ศ. 2511 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบกรมสามัญศึกษา ขนาด 12.50*34 เมตร ใช้งบประมาณทางราชการ จำนวน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาท) และได้รื้อถอนเมื่อ พ.ศ. 2540 เนื่องจากทรุดโทรม

               พ.ศ. 2512 สร้างบานพักครู แบบกรมสามัญศึกษา ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำใช้งบประมาณ ทางราชการ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2516 สร้างบ้านพักครู แบบกรมสามัญศึกษา ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำใช้งบประมาณทางราชการ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2517 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ 312 ขนาด 7*17 เมตร ใช้งบประมาณทางราชการ 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพันบาท)

              พ.ศ. 2518 สร้างบานพักครูแบบกรมสามัญ ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำใช้งบประมาณ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2519 สร้างอาคารเรียนแบบ 017 ขนาด 6*9 เมตร จำนวน 8 ห้องเรียน ใช้งบประมาณจากทางราชการและเงินบริจาคสมทบ จากนายสุรีย์ อัษฎาธรแห่งบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 1,300,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนบาท) ใช้ชื่อว่า "อาคารบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัด" ในปี พ.ศ. 2540 สมัยนายทองใบ วิเชียรตนนท์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ซ่อมแซมและทาสีอาคาร โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชน เป็นเงินทั้งสิ้น 40,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2519 สร้างบ้านพักครู แบบจังหวัดขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำใช้งบประมาณทางราชการ 42,000 บาท(สี่หมื่นบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2520 สร้างบ้านพักครูแบบจังหวัด ขนาด 2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำใช้งบประมาณ 447,000 บาท(สี่หมื่นเจ็ดพันบาท)

              พ.ศ. 2524 สร้างส้วมแบบจังหวัดขนาด 5 ที่นั่ง ใช้งบประมาณ 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2526 สร้างส้วมแบบ สปช.601 ขนาด 4 ที่นั่ง ใช้งบประมาณจากทางราชการ จำนวน 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2527 สร้างบ้านพักภารโรง แบบ สปช.304 ใช้งบประมาณของทางราชการ จำนวน 75,000 บาท (เจ็ดหมื่นห้าพันบาท)

              พ.ศ. 2530 สร้างเสาธงพร้อมพระพุทธรูปประจำโรงเรียน ใช้งบประมาณของพระอธิการสมชัย อิทฐิชโย และนายทวี - นางบังอร แพทย์วงศ์ เป็นเงิน 130,000 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2532 สร้างถนนรายาง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.10 เมตรใช้เงินบริจาค 120,000 บาท(หนึ่งแสนสองหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2535 สร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 ขนาด 14*34 เมตร ใช้งบประมาณทางราชการ จำนวน 1,100,000 บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2536 สร้างถนนคอนกรีตขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร ใช้เงิน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาท)

              พ.ศ. 2536 ทำรั้วลวดหนาม คสล. ขนาดยาว 60 เมตร สูง 1.90 เมตร ลวดหนาม 9 เส้น ใช้เงินบริจาค 10,000 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

              พ.ศ. 2536 สร้างประตูเหล็กยาว 6 เมตร สูง 1.70 เมตร ใช้เงินบริจาค 20,000 บาท (สองหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2536 สร้างสนมวอลเล่ย์บอล เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 17*21.50 เมตร และสนามตะกร้อ 8.5*17 เมตร ใช้เงินบริจาค 150,000 บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2537 สร้างอาคารสหกรณ์โรงเรียน ขนาด 4*14 เมตร ใช้เงินบริจาค 100,000 บาท(หนึ่งแสนบาท)

              พ.ศ. 2539 สร้างรั้วคอนกรีต ยาว 47 เมตร สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูป้ายชื่อโรงเรียน ใช้เงินบริจาค 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท)

              พ.ศ. 2540 สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 2/28 ขนาด 3 ชัน 12 ห้องเรียน โดยเงินงบประมาณ เป็นเงิน 4,304,400 บาท (สี่ล้านสามแสนสี่พันสี่ร้อยบาท)


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034 694 162 อีเมล์: banthamakas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุลริศา ศรีโมรา โทรศัพท์: 0861681098 อีเมล์: akuma.aoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]