โรงเรียนบ้านท่ามะกา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

  ๑.   ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา

  ๒.  พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านท่ามะกาโดยเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แบบบูรณาการผู้เรียนเป็นสำคัญ

  ๓. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษา  มุ่งเน้นการกระจายอำนาจโดยใช้

  โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งการประกันคุณภาพการศึกษา

  ๔. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ และปรับเปลี่ยนเจตคติในการทำงาน โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

  ๕.     พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการให้มีคุณภาพและเอื้อต่อการจัดการศึกษา

  ๖. ส่งเสริมสนับสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

   

   

  เป้าประสงค์(Goal)

              ๑.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

              ๒.  ผู้เรียนมีศักยภาพด้านภาษา  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์

        ๓.โรงเรียนพัฒนาระบบการเรียนรู้  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ

            ๔.ระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนมีประสิทธิภาพโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ

            ๕. ผู้เรียนมีคุณธรรม  ความรู้  ความสามารถ  คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และตามมาตรฐานการศึกษา

           ๖. บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และมีเจตคติที่ดีในการทำงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม

            ๗. อาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  สื่อเทคโนโลยี  นวัตกรรมทางการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพ

            ๘. มีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็งในการส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียน

   

  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนบ้านท่ามะกา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034 694 162 อีเมล์: banthamakas@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: กุลริศา ศรีโมรา โทรศัพท์: 0861681098 อีเมล์: akuma.aoe@gmail.com
Ⓒ EMIS WEB CMS V.1 กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]