โรงเรียนวัดสนามแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ(Mission)

          1.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาจิตที่ดี

          2.  พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          3.  พัฒนาครูให้สามารถจัดการเรียนการสอน  การคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

  เป้าประสงค์(Goals)

          1.  เพื่อพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรียนได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพ  ใฝ่เรียนรู้  มีความสามารถในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหา  การใช้ทักษะชีวิต  และการใช้เทคโนโลยี  ส่งผลให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียน  เป็นบุคคลที่มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     มีจิตสาธารณะ  และรับผิดชอบต่อสังคม

          2.  เพื่อพัฒนาคุณภาพครูให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          3.  เพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  และพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน

          4.  เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน  15  ปีอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง

          5.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทย  และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          6.  เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  มีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ  และจัดการศึกษาสอดรับกับแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา  โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนตามหลักธรรมาภิบาล  


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 13:48:11 น.

โรงเรียนวัดสนามแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-691175 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย สอนใจ โทรศัพท์: 0854062263 อีเมล์: ืnoung1_noung@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]