โรงเรียนวัดสนามแย้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


  • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
  • วิสัยทัศน์(Vision)

    นักเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีผลการสอบ o-net  สูงขึ้น  พัฒนาครูสู่มาตรฐานวิชาชีพ  นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรม  รักษาเอกลักษณ์ความเป็นไทย  สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

    ปรัชญา

    ปญฺญา  โลกสฺสมิ  ปชฺโชโต  ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก


    ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2020-11-04 13:48:11 น.

โรงเรียนวัดสนามแย้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 034-691175 อีเมล์:
เว็บมาสเตอร์:: หนึ่งฤทัย สอนใจ โทรศัพท์: 0854062263 อีเมล์: ืnoung1_noung@hotmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]