• กลุ่มงานบริหาร
 • กลุ่มบริหารวิชาการ

  กลุ่มบริหารงบประมาณ

  กลุ่มบริหารงานบุคคล

  กลุ่มบริหารงานทั่วไป

   

 • ระบบกรอกข้อมูล
 • โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
 • วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 • ปรัชญา

  ปัญญา โลกัสมิ ปัชโชโต หมายถึง ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

  วิสัยทัศน์              

             ภายในปี ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านบ้องตี้ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกัน ๓ ศาสนาอย่างมีความสุข เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง    โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

    อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

     การอยู่รวมกันสามศาสนาอย่างมีความสุข

  เอกลักษณ์ของสถานศึกษา    

      สถานศึกษาพอเพียง

  ยุทธศาสตร์ของสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

  กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

  กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

   

  คุณธรรมอัตลักษณ์

   

  คุณธรรม

  เป้าหมาย

  พฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวก (จำแนกตามกลุ่ม)

  ผู้บริหาร

  ครู

  นักเรียน

   

  ความมีระเบียบวินัย

  แต่งกายให้ตรงตามวัน

  -แต่งกายให้เหมาะสม

  -แต่งกายให้ตรงตามวัน

  -แต่งกายให้เหมาะสม

  -แต่งกายให้ตรงตามวัน
  -แต่งกายให้ถูกระเบียบ

   

  ความรับผิดชอบ

  -เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่

  -เอาใจใส่ต่องานในหน้าที่

  -เอาใจใส่ต่องานที่ได้รับหมอบหมาย

   

  ความพอเพียง

  -มีการออมทรัพย์

  -มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต

  -มีการออมทรัพย์
  -มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต

  -มีการออมทรัพย์

  -มีเหตุผลในการดำเนินชีวิต

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-05 09:21:31 น.

โรงเรียนบ้านบ้องตี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 โทรศัพท์: 034-686420 อีเมล์: banbong_tee@hotmail.com,banbongtee517@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: นางสาววรรณ​ภา​ ธนาคุณ โทรศัพท์: 0973160206 อีเมล์: Wannapatanakoon@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]