โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • คณะกรรมการนักเรียน
 •  

  คณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนอนุบาลพนมทวน(วัดรางหวาย)

   

  ลำดับที่

  ชื่อ - สกุล

  ตำแหน่ง

  1

  เด็กหญิงนฤพร   โตแก้ว

  ประธานสภานักเรียน

  2

  เด็กชายปพนสรรค์ ป้องกัน

  รองประธานคนที่ 1/ฝ่ายบริหารทั่วไป

  3

  เด็กหญิงภัทรวดี ทับทิมใส

  รองประธานคนที่ 2/ฝ่ายวิชาการ

  4

  เด็กหญิงปารีณา ศรีนิล

  เหรัญญิก

  5

  เด็กหญิงปัณฑิตา ไกรนอก

  ฝ่ายกิจกรรมและสัมพันธ์ชุมชน

  6

  เด็กหญิงปาริชาต พรหมชนะ

  ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  7

  เด็กชายวันชนะ รักขันแสง

  ฝ่ายอาคารสถานที่และจราจร

  8

  เด็กชายสุธิภัทร บุตรตาชาติ

  ฝ่ายปกครองและความปลอดภัย

  9

  เด็กหญิงนิลาวัลย์ แย้มศักดิ์

  ฝ่ายอนามัยและสุขภาพ

  10

  เด็กหญิงปรางทิพย์ คงดี

  ฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ

  11

  เด็กหญิงสุวิมล พุ่มน้อย

  เลขานุการ

  12

  เด็กหญิงปภานัน นวลฝ้าย

  ผู้ช่วยเลขานุการ

  13

  เด็กชายเขต   -

  กรรมการ ป.1/1/ผช.ฝ่ายปกครอง

  14

  เด็กหญิงพัชราภา ปาละพันธ์

  กรรมการ ป.1/2ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  15

  เด็กชายสิรวิชญ์ ยิ้มประเสริฐ

  กรรมการ ป./2ผช.ฝ่ายอนามัย

  16

  เด็กหญิงภัทรศยา ใจอดทน

  กรรมการ ป.3/ผช.ฝ่ายปฏิคมฯ

  17

  เด็กชายรังสิมันต์   โตแก้ว

  กรรมการ ป.4/ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป

  18

  เด็กชายเอกภพ  สีเงิน

  กรรมการ ป.5/ผช.ฝ่ายวิชาการ

  19

  เด็กชายธนากร พงศ์อัมพรทิพย์

  กรรมการ ป.6/ผช.ฝ่ายบริหารทั่วไป

  20

  เด็กหญิงกัลยา  สระไครเสน

  กรรมการ ม.1/ ผช.ฝ่ายอนามัย

  21

  เด็กชายเกียรติศักดิ์ ทองดีเลิศ

  กรรมการ ม.1/ ผช.ฝ่ายเหรัญญิก

  22

  เด็กหญิงพูนศรีรัตน์ สุวรรณมิสระ

  กรรมการ ม.2/ ผช.ฝ่ายประชาสัมพันธ์

  23

  เด็กชายณัฐพล  ดอกพรหม

  กรรมการ ม.2/ ผช.ฝ่ายกิจกรรม

  24

  เด็กชายธันยบูรณ์  โตแก้ว

  กรรมการ ม.3/ ผช.ฝ่ายปฏิคมฯ

  25

  เด็กหญิงศิริพร กลัวผิด

  กรรมการ ม.3/ ผช.ฝ่ายปกครอง

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]