โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • พันธกิจ / เป้าประสงค์
 • พันธกิจ

  1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
  2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ  คิดสร้างสรรค์  ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุสมผล
  3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษาจัดการหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  5. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน/ การเพิ่มเวลารู้  อย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างคุ้มค่า
  6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
  7. ส่งเสริมและสร้างอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดดเด่น
  8. พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง

   เป้าประสงค์

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีทักษะ ความรู้

   ความสามารถเต็มศักยภาพ มีคุณภาพด้านคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรงและ

   สุขภาพจิตที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม บนพื้นฐานของความเป็นไทย น้อมนำหลักปรัชญา

   ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำรงชีวิต

  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถจัดกิจกรรม

   ทางการศึกษาและจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ

  3. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ตอบสนองความถนัดและความต้องการ

   ของผู้เรียน ชุมชน สังคม 

  4. โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและนักเรียน

   ใช้ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ

  5. โรงเรียนมีการจัดกระบวนการการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดผล

   ประเมินผลที่มีคุณภาพ เอื้อต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน

  6. โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล

  7. โรงเรียนพัฒนาแหล่งเรียนรู้ และสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

  8. เครือข่ายและภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและสถานศึกษา

  9. โรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพตามแนวปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]