โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
 • 1.  ด้านวิชาการ

            1.1  พัฒนางานวิชาการเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และจัดการเรียน     

  การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

             1.2 พัฒนาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมและมัธยมให้มีคุณภาพ

  ตามมาตรฐานที่กำหนด  และผ่านเกณฑ์การประเมินของสมศ.

            1.3 นักเรียนทุกคนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเกณฑ์

            1.4  นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ตามระดับชั้น

           1.5 จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการเรียนรู้รักการศึกษาค้นคว้า เกิดความรู้ที่คงทน

           1.6  นักเรียนทุกคนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีตามวัย

  2.  ด้านงานบุคคล

            2.1  บุคลากรทุกคนมีความสามารถและศักยภาพที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้

            2.2  บุคลากรทุกคนได้รับการส่งเสริมให้ก้าวหน้าในวิชาชีพ

            2.3  บุคลากรทุกคนมีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

            2.4  บุคลากรทุกคนมีไมตรีกับผู้มาติดต่องาน

            2.5  บุคลากรทุกคนเป็นกัลยาณมิตรต่อบุคลากรด้วยกัน  และต่อนักเรียน

  3.  ด้านการบริหารงานการเงิน

            3.1  บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้

            3.2  อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานด้านการเงิน  พัสดุ  แก่ข้าราชการ

            3.3  ตรวจสอบ  ซ่อมแซม พัสดุ ประจำปี

  4.  ด้านงานบริหารทั่วไป

            4.1  ส่งเสริมความเป็นระเบียบวินัย พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตย

            4.2  บริการสุขภาพอนามัยของนักเรียนให้มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตสมบูรณ์ แข็งแรง

            4.3  งานธุรการถูกต้อง  รวดเร็ว

            4.4  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน

            4.5  ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด  ร่มรื่น  สวยงามเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

            4.6  สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

            4.7 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศ สามารถนำไปใช้ได้อยางมีประสิทธิภาพ


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]