โรงเรียนอนุบาลพนมทวน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
 


 • โครงสร้างหน่วยงาน
 •  

  แผนภูมิการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลพนมทวน (วัดรางหวาย)

   


   

  ผู้อำนวยการโรงเรียน

   

   


  รองผู้อำนวยการโรงเรียน

   

  กลุ่มบริหารงบประมาณ

  1. การจัดทำและเสนอของบประมาณ

  2. การจัดสรรงบประมาณ

  3. การตรวจสอบประเมินผลและรายงานการใช้เงินและผลการดำเนินงาน

  4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา

  5.การบริหารงานการเงิน

  6.การบัญชี

  7.การบริหารพัสดุและสินทรัพย์

   

  กลุ่มงานบริหารบุคคล

  1.การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง

  2.การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

  3.การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

  4. วินัยและการรักษาวินัย

  5. การออกจากราชการ

   

                                                                                                    กลุ่มงานบริหารทั่วไป
   

  1.การดำเนินงานธุรการ

  2.งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

  3.งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ

  4.งานประสานและพัฒนาเครือข่ายสถานศึกษา

  5.การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร

  6.งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

  7.การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ

  8.การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม

  9.การจัดทำสำมโนนักเรียน

  10.การรับนักเรียน

  11.การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

  12.งานส่งเสริมกิจการนักเรียน

  13.การประชาสัมพันธ์การศึกษา

  14.การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา

  15.งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่น

  16.การจัดระบบควบคุมภายใน

  17.งานบริการสาธารณะ

  18.งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น


   

  กลุ่มงานบริหารวิชาการ

  1.การพัฒนาหลักสูตรและการสอน

  2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้

  3.การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนรู้

  4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

  5. การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

  6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้

  7. การนิเทศการศึกษา

  8. การแนะแนวการศึกษา

  9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

  10.การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ

  11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ

  12. การส่งเสริมสนับสนุนวิชาการแก่บุคคลและครอบครัว องค์กร

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2019-07-23 14:02:21 น.

โรงเรียนอนุบาลพนมทวน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 โทรศัพท์: - อีเมล์: -
เว็บมาสเตอร์:: โสน พยาบาล โทรศัพท์: 0843198451 อีเมล์: snowpayaban2526@gmail.com Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]