• การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)
 • ITA 2020
   

 • ประวัติโรงเรียน
 • ส่วนที่ ๑ ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
            โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เดิมมีชื่อว่า “โรงเรียนดอนเจดีย์” สร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยเงินงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการ สิ้นค่าก่อสร้างทั้งสิ้น ๙๐๐,๐๐๐ บาท เป็นอาคาร   ขนาด ๙ X ๖๖เมตร แบบ “โรงเรียนดอนเจดีย์” นามว่า “ตึกนเรศวร” โรงเรียนการช่างสุพรรณบุรี เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง แล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ สร้างในที่ดินของกรมศิลปากร เนื้อที่ ๒๐ ไร่เศษ         เริ่มเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๙๗  มีนายคล้อย พูลกำลัง เป็นครูใหญ่ โดยโอนกิจการ   ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ – ๔ ของโรงเรียนวัดสระศรีเจริญมารวมอยู่กับโรงเรียนดอนเจดีย์ ต่อมาเมื่อวันที่   ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้โอนกิจการของโรงเรียนวัดสระศรีเจริญมาทั้งหมด เปิดทำการสอนตั้งแต่  ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๒๙๙  คน ครู ๕ คน

            ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๐๐ – ๒๕๐๑ กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนอีก 1 หลัง พร้อมด้วยครุภัณฑ์ โดยใช้รูปแบบอาคารเหมือน “ตึกนเรศวร” งบประมาณก่อสร้าง ๔๐๐,๐๐๐ บาท ใช้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า “ตึกเอกาทศรถ”เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๐๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประกอบรัฐพิธีวางพวงมาลาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ เป็นครั้งแรก ได้ใช้ตึกนเรศวร เป็นที่ประทับรับรอง 

            พ.ศ.  2506 โรงเรียนดอนเจดีย์ มีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ ประกอบกับทางราชการได้ประกาศขยายเป็นการศึกษาภาคบังคับ ถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายขึ้นทั้งตำบล กองการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา จึงได้อนุมัติเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โดยปลูกสร้างในบริเวณระหว่างตึกนเรศวรกับตึกเอกาทศรถ สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2509 ให้ชื่ออาคารหลังนี้ว่า “ตึกมงกุฎเกล้า”

            พ.ศ. ๒๕๑๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดสรรงบประมาณมาปลูกสร้างอาคารเรียนประถมปลาย ขนาดห้องเรียน ๖ X ๙ เมตร จำนวน ๑๒ ห้องเรียน เป็นอาคารไม้ ๒ ชั้น แบบ ๐๑๕ / ๒ / ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มสร้างอาคารเรียนหลังนี้ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ แล้วเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใช้เวลาก่อสร้าง ๖ เดือน และได้มีหนังสือกราบทูล ม.จ.หญิงพูนพิศมัยดิศกุล พระธิดาของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ขออนุญาตใช้นามอาคารเรียนหลังนี้ว่า “อาคารดำรงราชานุภาพ”

            ในปีงบประมาณ ๒๕๔๑ ได้รับงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ        เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ แบบ ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียน จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน   ค่าก่อสร้าง ๒,๗๔๖,๒๕๐ บาท ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารพระสุพรรณกัลยา”

            เมื่อ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๔ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น“โรงเรียนอนุบาลสหวิทยาเขตมหามงคล” จึงได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก “โรงเรียนดอนเจดีย์” เป็น “โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์

            ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับงบประมาณก่อร้างอาคารเรียน แบบ สปช. ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น จำนวน ๑๐ ห้องเรียน (ชั้นบน ๕ ห้องเรียน ชั้นล่าง ๕ ห้องเรียน) งบประมาณ ๔,๕๖๗,๐๐๐ บาท ใช้ชื่ออาคารเรียนว่า “อาคารราชานุสรณ์”

  พ.ศ. ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน นางจันทิมา  อัชชะสวัสดิ์  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มี         การปรับปรุงพื้นที่บริเวณด้านหลังอาคารพระสุพรรณกัลยาซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลุ่มได้มีการปรับปรุงโดยมีการถมดินและปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นที่สำหรับผ่อนคลายแก่นักเรียนเป็นเงิน ๘๙๖,๕๓๐ บาท

  มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นเงิน ๘๖,๔๓๐ บาท ทาสีอาคารเรียนและห้องเรียน ตึกนเรศารและอาคารดำรงราชานุภาพ เป็นเงิน ๔๘๔,๐๐๔ บาท 

  ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีการติดตังรั้วด้านหน้าอาคารดำรงราชานุภาพและตึกนเรศวร เป็นเงิน ๒๐๑,๘๗๕  บาท ปรับปรุงห้องประกอบอาหาร เป็นเงิน ๒๖๗,๕๓๐ บาท ติดตั้งกล้องวงจรปิด(เพิ่มเติม) เพื่อรักษาความปลอดภัยตามอาคารสถานที่ต่างๆ เป็นเงิน ๘๖,๔๓๐ บาท และจัดทำประตูม้วนอาคารดำรงราชานุภาพ เป็นเงิน  ๒๔,๐๐๐  บาท

  ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

                1. ก่อสร้างอาคารเรียนแบบสปช ๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น   ๑๐  ห้อง (ชั้นล่าง ๕   ชั้นบน ๕ ) เป็นจำนวนเงิ้น ๔,๕๖๗,๐๐๐ บาท ใช้ชื่อว่า “ อาคารราชานุสรณ์”

                2. ก่อสร้างสร้างส้วม สปช.๖๐๕/๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท

                3. ซ่อมแซมอาคารเรียนพิเศษ ตึกนเรศวร สร้างปี พ.ศ. ๒๔๙๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๖๕,๐๐๐ บาทปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อสร้างส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ โรงเรียนสพฐ   เป็นจำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐  บาท ซึ่งในปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการ ครู จำนวน ๕๖ คน  ครูอัตราจ้าง ๗ คน เจ้าหน้าที่อื่นๆ ๒ คน รวมทั้งหมด ๖๕ คน นักการภารโรง จำนวน   ๒ คน และมีนักเรียนรวมทั้งสิ้น จำนวน ๑,๔๓๘ คน สำหรับด้านสาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์และถนนคอนกรีตผ่านหน้าอาคารเรียนโรงเรียน อยู่ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๒ ประมาณ ๓๒  กิโลเมตร

   


  ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ 2021-04-22 08:39:39 น.

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 โทรศัพท์: 0-3559-1003 อีเมล์: phraborom@gmail.com
เว็บมาสเตอร์:: พรรณจรุง จินตนประเสริฐ โทรศัพท์: 035591003 อีเมล์: maneewan Ⓒ ระบบเว็บไซต์สถานศึกษา EMIS WEB School CMS V.1 พัฒนาระบบโดย:: นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2 [ติดต่อทีมพัฒนา]